«Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ» (β)

Δευτέρα 9  Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ» (β)

     «Πολλὰ ἔργα ἔκανε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς τὰ ὁποῖα μαρτυροῦν γιὰ τὴν θεότητά του. Πολλὰ καὶ μεγάλα θαύματα ἔκανε· τοὺς νεκροὺς ἔγειρε, τὸν ἐκ γενετῆς τυφλὸν θεράπευσε, τὸν τετραήμερο Λάζαρο ἔγειρε, περπατοῦσε πάνω στὰ νερά, χόρτασε μὲ λίγα ψωμιὰ καὶ ψάρια χιλιάδες ἀνθρώπους. Μετὰ τὴν ἀνάληψη τοῦ Κυρίου οἱ ἀπόστολοι συνέχισαν νὰ κάνουν μεγάλα ἔργα ἐν ὀνόματί του καὶ μὲ τὴν χάρη του. «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν» (Ψα. 18, 5. Ρω. 10, 18). Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀκούστηκε σ’ ὅλη τὴν γῆ, τὸ κήρυγμα τῶν ἀποστόλων ἔφτασε σ’ὅλους τούς λαούς. Ἡ πίστη στὸν Χριστὸ νίκησε τὸν κόσμο, καταπάτησε τὴν λατρεία τῶν εἰδώλων καὶ ἔγινε ἀπαρ¬χὴ τῆς νέας ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητας, τῆς ζωῆς ἐν Χριστῶ.
    Δὲν εἶναι καταπληκτικὰ τὰ ἔργα τῶν ἁγίων μαρτύρων πού ἔδωσαν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν πίστη στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό; Δὲν εἶναι θαυμαστὰ τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἡ  χάρη του πλημμυρίζει τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ἀγάπησαν τὸν Κύριο; Δὲν λάμπει καὶ σήμερα ἡ  χάρη αὐτὴ μέσα στὸν κόσμο; Τὰ ἔργα ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός, οἱ ἀπόστολοί του, οἱ ἅγιοι μάρτυρες, μεγάλοι ὅσιοι καὶ ἀσκητὲς καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι, αὐτὰ δὲν εἶναι ἀδιάσειστη ἀπόδειξη τῆς θεότητας τοῦ Κυρίου; Θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν αὐτὰ τὰ ἔργα, ἂν δὲν εἶχαν τὴν ἀρχή τους στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἕνα μὲ τὸν Πατέρα;
    Λοιπόν, ἂν δὲν πιστεύετε στὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ, σ’ αὐτὰ ποὺ γράφει τὸ Εὐαγγέλιο, πιστέψτε τουλάχιστον στὰ ἔργα του. Ἡ ἄρνηση αὐτῶν ἀποτελεῖ μεγάλη αὐθάδεια καὶ παραλογισμό. Ὅλοι οἱ ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ χαρακτηρίζονται ἀπ’   αὐτή  τὴν ἀναίδεια.
    Ἐμεῖς οἱ ταπεινοὶ χριστιανοί, τὸ μικρὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, νὰ πιστεύουμε ἀναμφίβολα σὲ κάθε λέξη τοῦ Εὐαγγελίου. Νὰ πιστεύουμε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ ἔλθουμε στὸν Πατέρα παρὰ μόνο μέσῳ τῆς πίστεως στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἕνα μ’Αὐτόν. Νὰ πιστεύουμε σ’Αὐτὸν ἔστω διὰ τὰ ἔργα του καὶ τότε ἡ  χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος θὰ ἐπισκιάσει τὶς καρδιές μας. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)