Ψαλμ. 96, 10

Σάββατο 3 Ἰουλίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Οἱ ἀγαπῶντες τὸν Κύριον, μισεῖτε πονηρά· φυλάσσει Κύριος τὰς ψυχὰς τῶν ὁσίων αὐτοῦ, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλῶν ρύσεται αὐτούς"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Ὅσοι ἀγαπᾶτε τόν Κύριον, μισεῖτε ἄνευ διακοπῆς καί χαλαρώσεώς τινος οἱονδήποτε ἔργον πονηρόν. Μή ζητεῖτε νά ὑπερασπίσετε ἑαυτούς  ἀνταποδίδοντες κακά εὶς τούς ἀδικοῦντας ὑμᾶς. Ὁ Κύριος φυλάσσει τάς ψυχάς τῶν ἀφωσιωμένων, θά ἐλευθερώσῃ αὐτούς ἀπό τάς κακοποιούς χεῖρας τῶν ἀμαρτωλῶν" (Ἀπό τήν "ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ"

ΣΧΟΛΙΟ (α)

    "Τό παντοκρατορικό μεγαλεῖο τοῦ βασιλέως Κυρίου ὑμνεῖ μέ ὑπέροχο τρόπο καί ὁ ἐνενηκοστός ἕκτος Ψαλμός.
    Εἶναι ἕνας θαυμάσιος ὕμνος πρός Ἐκεῖνον, πού ἐξουσιάζει τά οὐράνια καί τά ἐπίγεια καί στόν Ὁποῖο θά λογοδοτήσουν οἱ πάντες.
    Ὁ Κύριος εἶναι ἡ αἰτία καί τό κέντρο τοῦ σύμπαντος. Οἱ δέ ἄνθρωποι, προικισμένοι μέ τήν ἐλευθερία ἀπό τόν Ἴδιο, εἴτε Τόν πιστεύουν, Τόν λατρεύουν καί Τόν προσκυνοῦν, εἴτε Τόν ἀρνοῦνται καί λατρεύουν τά εἴδωλα.
    Ὅσοι ὅμως Τόν λατρεύουν καί θέλουν νά εἶναι δικοί Του, ἔχουν ὑποχρέωσι νά ἀποφεύγουν κάθε τί, πού δέν τό θέλει Ἐκεῖνος.
    Αὐτή τήν ἀλήθεια τονίζει στόν δέκατο στίχο ὁ Ψαλμῳδός μέ τά λόγια του: «Οἱ ἀγαπῶντες τόν Κύριον, μισεῖτε πονηρά» (Ψαλμ. 96, 10). Σεῖς δηλαδή πού ἀγαπᾶτε τόν Θεό, πού Τόν πιστεύσατε καί Τόν λατρεύετε, πρέπει νά μισῆτε καί νά ἀποστρέφεσθε κάθε τί τό πονηρόν.
   Τά λόγια αὐτά, σημειώνει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, εἶναι «παραίνεσις… διδάσκουσα πᾶν εἶδος πονηρῶν ἀποστρέφεσθαι» (Ἐξήγ. εἰς ιστ’ Ψαλμ.).
    Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι δέν λέει ὁ θεόπνευστος Ψαλμῳδός νά μισῆτε τούς «πονηρούς», ἀλλά τά «πονηρά». Τούς ἀνθρώπους, ὅσο πονηροί καί ἁμαρτωλοί κι ἄν εἶναι, ἀκόμη κι ἄν θέλουν τό κακό μας καί εἶναι ὕπουλοι καί ἄσπονδοι ἐχθροί μας, ἔχουμε χρέος νά τούς ἀγαπᾶμε καί νά θέλουμε τήν διόρθωσι καί σωτηρία τους. Τά ἔργα τους ὅμως, τά πονηρά καί ἐφάμαρτα, πρέπει νά τά ἀποστρεφώμαστε καί νά τά ἀποφεύγουμε, ὅπως ἀποφεύγουμε μία μεταδοτική  καί θανατηφόρο ἀρρώστια, πού ἔχει ἐπάνω του κάποιος ἀξιοσυμπάθητος κατά τά ἄλλα συνάνθρωπός μας." (Ἀπό Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ" τόμος 1986, σ. 310) (ἡ συνέχεια αὔριο)