Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν πνευματικὴ τύφλωση γίνεται σταδιακὰ (β)

Κυριακή 11  Ἰουλίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν πνευματικὴ τύφλωση γίνεται σταδιακὰ (β)

    «Ξέρουμε ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποκτήσει κανεὶς μέσα σὲ μία στιγμὴ τὴν πνευματικὴ δράση καὶ νὰ γίνει ἅγιος. Αὐτὸ εἶναι πολὺ μακρὰ διαδικασία καὶ μπορεῖ νὰ κρατᾶ μία ὁλόκληρη ζωή. Καὶ πρέπει νὰ κρατάει ὅλη τὴν ζωὴ καὶ ἐνὸς συγκεκριμένου ἀνθρώπου καὶ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας. Κοιτάξτε· καὶ στὴν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους ὑπάρχει συγκεκριμένη τάξη. Πρῶτα στοὺς προπάτορες·  τὸν Ἀβραάμ, τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν Ἰακὼβ ἀποκαλύφθηκαν μερικὰ ἀπὸ τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀποκάλυψη ποὺ ἒλαβαν ἦταν μερικὴ καὶ ἀρχική. Πέρασαν αἰῶνες καὶ ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἔλαβε πιὸ πλήρη ἀποκάλυψη διὰ τοῦ Μωυσέως. Ὁ Θεὸς τοὺς ἔδωσε τὶς δέκα ἐντολὲς καὶ τὸ νόμο. Ἄλλα καὶ αὐτὴ δὲν ἦταν ἡ πλήρης ἀποκάλυψη. Ἔπειτα ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἦλθε στὸν κόσμο φέρνοντας τὴν τελικὴ καὶ πλήρη ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελίου.
    Μόνο μὲ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ ἔλαβε ἡ ἀνθρωπότητα τὴν πλήρη ἀποκάλυψη. Οἱ ἄνθρωποι ἔλαβαν τὴν δυνατότητα νὰ τελειοποιοῦνται πνευματικά, νὰ καθαρίζουν καὶ νὰ φωτίζουν τὴν καρδιά τους. Ἄλλη ἀποκάλυψη δὲν ὑπάρχει. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἀποκάλυψη ἀνώτερη καὶ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελίου. Ὡς τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ θὰ παραμένει ἡ ἀνώτερη καὶ ἡ πιὸ πλήρης ἀποκάλυψη.
    Στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας βλέπουμε νὰ γίνεται ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πράγμα ποὺ ἔγινε καὶ στὴν περίπτωση τοῦ τυφλοῦ·  δὲν ἄνοιξε ὁ Κύριος ἀμέσως τὰ μάτια τῆς ἀνθρωπότητας, δὲν ἐθεράπευσε ἀμέσως τὴν τύφλα. Ἡ ἐπαναπόκτηση τῆς ὅρασης γινόταν σταδιακά καὶ ἡ διαδικασία κρατοῦσε αἰῶνες. Τὸ ἴδιο βλέπουμε καὶ στὴν ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου ποὺ ἔρχεται στὸν κόσμο. Ὁ Κύριος φωτίζει τὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ τοῦ ἀποκαλύπτει τὸ Φῶς, ἀλλά ἀργὰ καὶ σταδιακά. Τὴν σωματικὴ δράση τὴν ἔχουμε ἀπό τὴν γέννησή μας, ἀλλά τὴν πνευματικὴ τὴν ἀποκτᾶμε μὲ πολὺ κόπο καὶ σταδιακά.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)