Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν πνευματικὴ τύφλωση γίνεται σταδιακὰ (α)

Σάββατο 10  Ἰουλίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν πνευματικὴ τύφλωση γίνεται σταδιακὰ (α)

    «Καὶ ἔρχεται εἰς Βηθσαϊδά. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. Καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθείς τάς χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι βλέπει. Καὶ ἀναβλέψας ἒλεγε·  βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὡς δένδρα περιπατοῦντας. Εἶτα πάλιν ἐπέθηκε τάς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν αὐτὸν ἀναβλέψαι, καὶ ἀποκατεστάθη, καὶ ἐνέβλεψε τηλαυγῶς ἀπαντᾶς. Καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ λέγων μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς μηδὲ εἴπῃς τινὶ ἐν τῇ κώμῃ» (Μρ. 8, 22-26).
    Γιατί στὴν περίπτωση αὐτοῦ τοῦ τυφλοῦ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐνεργοῦσε μ’  αὐτὸ τὸν τρόπο καὶ δὲν ἔκανε αὐτὸ πού συνήθως ἔκανε; Ἐνῶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις ξαναέδινε ἀμέσως τὴν ὅραση σ’  αὐτοὺς πού τὴν εἶχαν χάσει, ἐδῶ τὸ ἔκανε σταδιακά; Πρῶτα ἔκανε τὸν τυφλὸ νὰ βλέπει τοὺς ἀνθρώπους σὰν δένδρα ποὺ περπατοῦν καὶ ἔπειτα, ἀφοῦ ἔβαλε τὰ χέρια στὰ μάτια του, τὸν ἔκανε νὰ βλέπει καθαρά. Δὲν γνωρίζουμε γιατὶ τὸ ἔκανε, δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τί εἶχε στὸ νοῦ τοῦ ὁ Κύριος. Μποροῦμε ὅμως νὰ ὑποθέσουμε.
    Ἴσως μ’  αὐτὴ τὴν σταδιακὴ ἀνάρρωση ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἤθελε νὰ μᾶς διδάξει ὅτι ἡ  πνευματικὴ ἀναβλέψη, ὅπως καὶ ἡ σωματικὴ στὴν περίπτωση αὐτοῦ τοῦ τυφλοῦ, δὲν γίνεται ἀμέσως ἀλλὰ σταδιακά. Νομίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τοῦ συγκεκριμένου αὐτοῦ θαύματος.»  (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)