Ἡ Θεία Χάρη λειτουργεῖ στὴν καρδιὰ σὰν προζύμι στὸ ζυμάρι (β)

Πέμπτη 8  Ἰουλίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Ἡ Θεία Χάρη λειτουργεῖ στὴν καρδιὰ σὰν προζύμι στὸ ζυμάρι (β)

    «Πῶς ἐνεργεῖ στὸν ἄνθρωπο ἡ θεία χάρη καὶ πῶς ἀποκαλύπτεται μέσα του ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὅταν ἡ καρδιὰ του δέχεται τὸ σπόρο τοῦ θείου λόγου; Ὅπως μεγαλώνει ἕνας σπόρος τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἀνθρώπινη ψυχή. Ὁ Κύριος στέλνει βροχές, ζέστη καὶ φῶς. Ὁ σπόρος μεγαλώνει καί, μὲ τὴν φροντίδα τοῦ Θεοῦ, γίνεται δένδρο. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο. Ἔχει μεγάλη σημασία τὸ ἔδαφος τῆς ψυχῆς, ὅπου πέφτει ὁ σπόρος τοῦ θείου λόγου, νὰ εἶναι γόνιμο. Ἂν πραγματικὰ εἶναι γόνιμο τότε ὁ σπόρος αὐτὸς θὰ φυτρώσει καὶ θὰ γίνει στὴ συνέχεια δένδρο καρποφόρο καὶ οἱ καρποί του θὰ εἶναι ἀγάπη, εὐσπλαχνία, ταπείνωση καὶ πραότητα.
    Τὸ δένδρο γιὰ νὰ μεγαλώσει καὶ νὰ φέρει καρποὺς χρειάζεται χρόνο. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ἀνθρώπινη καρδιά. Ὁ ἄνθρωπος σταδιακὰ τελειοποιεῖται στὴν πνευματικὴ ζωή, ἡ καρδιὰ του καθαρίζεται, ὁ νοῦς φωτίζεται καὶ γίνεται ὡς ἕνα βαθμὸ ὅμοιος μὲ τὸ νοῦ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς κατευθύνει τὴν σκέψη του καὶ ὅλη τὴν ζωή του, ὁδηγώντας πρὸς τὴν σωτηρία. Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι τὸ νόημα τῆς παρομοίωσης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ σπόρο τοῦ σιναπιοῦ.
    Τί σημαίνει ἡ ἄλλη παρομοίωση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ προζύμι; Τί γίνεται ὅταν ἀνακατεύουμε προζύμι μὲ ἀλεύρι καὶ νερό; Αὐτὸ ποὺ παρατηροῦμε πραγματικὰ εἶναι ἕνα θαῦμα. Ἕνα μικρὸ κομματάκι προζύμι ἐπιφέρει τόσο μεγάλη ἀλλαγή· ἀλεύρι καὶ νερὸ γίνεται ὡραῖο ζυμάρι ποὺ μετὰ τὸ κάνουμε ψωμί. Ἔτσι καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέρχεται στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἐπιφέρει μεγάλη ἀλλαγή. Σὰν τὸ προζύμι προκαλεῖ ζύμωση καὶ ἀλλάζει ὅλο τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Γνωρίζετε καλὰ ὅτι ὅταν ζυμώνουμε ψωμὶ δὲν ἀφήνουμε τὸ ζυμάρι σὲ κρύο μέρος ἀλλὰ τὸ βάζουμε ἐκεῖ ποὺ ἔχει ζέστη, ἀλλιῶς τὸ προζύμι δὲν θὰ λειτουργήσει. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ μόνο τότε ἀλλάζει ὅταν ἡ καρδιὰ εἶναι θερμὴ καὶ ἔχει ἀγάπη, μόνο τότε τὸ προζύμι τοῦ θείου λόγου μπορεῖ νὰ λειτουργήσει.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)