Ἡ Θεία Χάρη λειτουργεῖ στὴν καρδιὰ σὰν προζύμι στὸ ζυμάρι (α)

Τετάρτη 7  Ἰουλίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Ἡ Θεία Χάρη λειτουργεῖ στὴν καρδιὰ σὰν προζύμι στὸ ζυμάρι (α)

    «Ἔλεγε δέ· τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; Ὁμοία ἐστί κόκκῳ σινάπεως, ὅν λαβών ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ·  καὶ ηὔξησε καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον μέγα, καὶ τὰ πετεινά τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. Πάλιν εἶπε·  τίνι ὁμοιώσω τήν βασιλειάν τοῦ Θεοῦ; Ὁμοία ἐστὶ ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον»(Λκ. 13, 18-21).
    Πῶς πρέπει νὰ καταλάβουμε αὐτὰ τὰ λόγια; Ἔχουμε πεῖ τί σημαίνει ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ· «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν» (Λκ. 17, 21). Νὰ θυμόμαστε πάρα πολὺ καλὰ ὅτι αὐτὴ εἶναι μέσα μας. Ὁ Κύριος στὴν παραβολὴ γιὰ τὸ σπόρο τοῦ σιναπιοῦ μᾶς δείχνει πὼς ὁ σπόρος τοῦ θείου λόγου φυτρώνει στὴν ἀνθρώπινη ψυχή. Γιὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ του εἴπε κάτι πολὺ καταπληκτικό. «Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργής καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τὲ καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας» (Ἑβρ. 4, 12).
    Ὑπάρχουν πολλὰ παραδείγματα ποὺ μία φράση τοῦ Εὐαγγελίου ἔκανε ἐπανάσταση στὸν ἄνθρωπο. Θὰ ἀναφέρω μόνο ἕνα ἀπ’  αὐτὰ τὰ παραδείγματα. Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας, ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας πρὶν γίνει μοναχὸς ὑπῆρξε πολὺ πλούσιος ἄνθρωπος. Μιὰ μέρα ἄκουσε στὴν Ἐκκλησία τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου· «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς» (Μτ. 19, 21). Ὁ λόγος αὐτὸς σὰν ἕνας μικρὸς σπόρος ρίχτηκε στὴν καρδιά του καὶ ἄλλαξε ριζικὰ ὅλη του τὴν ζωή. Πραγματικὰ πούλησε ὅλα τὰ ὑπάρχοντά του καὶ τὰ χρήματα μοίρασε στοὺς φτωχούς. Μετὰ ἄφησε τὴν κοσμικὴ ζωὴ καὶ ἔφυγε στὴν βαθιὰ ἔρημο. Πάνω στὸν μεγάλο αὐτὸ ἅγιο πραγματοποιήθηκε ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω, ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι πιὸ κοφτερὸς καὶ ἀπὸ κάθε δίκοπο σπαθί.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)