«Ἀποφυγὴ τῆς μελέτης βιβλίων μὲ ψευδοδιδασκαλίες» Γ΄

Τρίτη 29   Ἰουνίου 2010

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ  «Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α’»

«Ἀποφυγὴ τῆς μελέτης βιβλίων μὲ ψευδοδιδασκαλίες»  Γ΄

    «Ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς εἶναι ἀσύγκριτα πιὸ φοβερὸς ἀπό τὸν θάνατο τοῦ σώματος. Τὸ θνητὸ σῶμα θὰ ἀναστηθεῖ, καὶ συχνὰ ὁ θάνατός του γίνεται αἰτία ζωῆς τῆς ψυχῆς. Ἀντίθετα, ἡ ψυχὴ ποὺ θανατώνεται ἀπό τὸ κακὸ γίνεται θυσία στὸν βωμὸ τοῦ αἰώνιου θανάτου. Τὴν ψυχὴ μπορεῖ νὰ τὴ θανατώσει μία καὶ μόνο σκέψη, ὅταν αὐτὴ εἶναι βλάσφημη».
    «Θὰ ἔρθει καιρός, προειδοποίησε ὁ ἅγιος ἀπόστολος, ποὺ οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ ἀνέχονται τὴ σωστὴ διδασκαλία, ἀλλὰ θὰ συγκεντρώνουν γύρω τους πλῆθος ἀπό δασκάλους, ποὺ νὰ ταιριάζουν μὲ τὶς ἐπιθυμίες τους, γιὰ ν’ ἀκοῦνε αὐτὰ ποὺ τοὺς ἀρέσουν. Θὰ κλείσουν τ’ αὐτιά τους στὴν ἀλήθεια καὶ θὰ στραφοῦν στὰ παραμύθια.
    Μὴν ἑλκύεσαι ἀπό τούς ἐντυπωσιακοὺς τίτλους βιβλίων πού σοῦ ὑπόσχονται χριστιανικὴ τελειότητα, ἐνῶ ἔχεις ἀνάγκη ἀπό νηπιακὴ πνευματικὴ τροφή. Μὴν ἑλκύεσαι ἀπό τὶς ὑπέροχες ἐκδόσεις οὔτε ἀπό τὴ γλαφυρότητα καὶ τὴ δύναμη τοῦ ὕφους ὁποιουδήποτε συγγραφέα οὔτε ἀπό τὴ μυθικὴ ἁγιότητά του, ἁγιότητα ἀποδειγμένη τάχα μὲ πλῆθος θαυμάτων. Ἡ ψευδοδιδασκαλία δὲν διστάζει νὰ χρησιμοποιήσει κάθε ἀπάτη, γιὰ νὰ παρουσιαστεῖ σὰν ἀλήθεια κι ἔτσι πιὸ εὔκολα νὰ δηλητηριάσει τὴν ψυχή. Ἡ ψευδοδιδασκαλία, ἄλλωστε, αὐτὴ καθεαυτὴ εἶναι ἀπάτη. Οἱ ψευδοδιδάσκαλοι ἀπατοῦν, ἀφοῦ πρῶτα ἀπατήθηκαν οἱ ἴδιοι, ὅπως γράφει πάλι ὁ ἀπόστολος: Πονηροὶ ἄνθρωποι καὶ ἀπατεῶνες θὰ προκόβουν στὸ χειρότερο• θὰ ἀπατοῦν τοὺς ἄλλους καὶ θὰ ἀπατῶνται κι οἱ ἴδιοι.
    Ἀληθινὰ καλὸ βιβλίο καὶ οὐσιαστικὰ ὠφέλιμο εἶναι ἐκεῖνο ποὺ γράφτηκε ἀπό ἕνα ἅγιο μέλος τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας ἔχει τὴν ἔγκριση καὶ τὴν ἀποδοχή» (Τά κείμενα πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου)