«Ἀποφυγὴ τῆς μελέτης βιβλίων μὲ ψευδοδιδασκαλίες» Β΄

Δευτέρα 28   Ἰουνίου 2010

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ  «Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α’»

«Ἀποφυγὴ τῆς μελέτης βιβλίων μὲ ψευδοδιδασκαλίες»  Β΄

    «Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας ἐπιτρέπει νὰ διαβάζουν τὰ βιβλία τῶν ψευδοδιδασκάλων μόνο ἐκεῖνα τὰ μέλη της τῶν ὁποίων ἡ ψυχὴ εἶναι θεραπευμένη ἀπό τὰ πάθη καὶ ὁ νοῦς φωτισμένος ἀπό τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτοὶ διαθέτουν τὴν ἀρετὴ τῆς διακρίσεως, μὲ τὴν ὁποία ξεχωρίζουν ἀλάθητα τὸ καλὸ ἀπό τὸ κακὸ καὶ τὴν ἀλήθεια ἀπό τὸ ψεῦδος. Γιατί τὸ κακὸ πολὺ συχνὰ κρύβεται πίσω ἀπό τὴ μάσκα τοῦ καλοῦ καί τό ψεῦδος πίσω ἀπό τὴ μάσκα τῆς ἀλήθειας.
   Οἱ ἀληθινὰ φιλόθεοι χριστιανοί, ποὺ γνωρίζουν τὴν κοινὴ ἀδυναμία τῶν ἀνθρώπων, φοβοῦνται τὸ δηλητήριο τῆς αἱρέσεως καὶ τοῦ ψεύδους. Γι’ αὐτὸ μὲ κάθε τρόπο ἀποφεύγουν τὶς συνομιλίες μ’ ἐκείνους ποὺ ἔχουν δηλητηριαστεῖ ἀπό ψευδοδιδασκαλίες καὶ ἀπό τὴν ἀνάγνωση αἱρετικῶν βιβλίων. Ἔχοντας μπροστὰ στὰ μάτια τους τὶς πτώσεις τοῦ πολύμαθου Ὠριγένη, τοῦ λογομάχου Ἀρείου, τοῦ εὔγλωττου Νεστορίου καὶ τόσων ἄλλων πλούσιων σὲ κοσμικὴ σοφία, ποὺ καταστράφηκαν ἀπό τὴν αὐτοπεποίθηση καὶ τὴν ἔπαρσή τους, δὲν ἐπιζητοῦν παρὰ τὴ σωτηρία τους. Καὶ τὴ βρίσκουν μὲ τὴ φυγὴ ἀπό τὴν πλάνη καὶ μὲ τὴν ἀκριβῆ ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία.
    Οἱ πνευματοφόροι ἅγιοι ποιμένες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας διάβαζαν, βέβαια, τὰ συγγράμματα τῶν θεομάχων αἱρετικῶν. Ἦταν, ὅμως, ἀναγκασμένοι νὰ τὸ κάνουν γιὰ τὸ καλό τῆς λογικῆς ποίμνης τους. Μὲ τὸν δυνατό τους λόγο, λόγο πνευματικό, ἀποκάλυπταν τὴν πλάνη, ποὺ κρυβόταν πίσω ἀπό φαινομενικὰ μεγάλη εὐσέβεια καὶ ἁγιότητα, καὶ πληροφοροῦσαν τοὺς χριστιανοὺς γιὰ τὸν κίνδυνο ποὺ διέτρεχαν. Ἐσύ κι ἐγώ, ὅμως, πρέπει ἀπαραίτητα νὰ φυλαγόμαστε ἀπό τὴν ἀνάγνωση βιβλίων γραμμένων ἀπό ψευδοδιδασκάλους. Καὶ ψευδοδιδάσκαλος εἶναι καθένας ποὺ γράφει γιὰ τὸν Χριστὸ ἤ τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ ἠθική, χωρὶς νὰ ἀνήκει στὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, τὴ μία καὶ μόνη ἁγία.
    Πές μου, πὼς εἶναι δυνατὸ νὰ σ’ ἀφήσω νὰ διαβάζεις κάθε βιβλίο, ὅταν ὁ συγγραφέας του σὲ ὁδηγεῖ ὅπου ἐκεῖνος θέλει, πείθοντάς σε νὰ συμφωνεῖς μ’ ὅλα ἐκεῖνα, στὰ ὁποῖα τοῦ χρειάζεται ἡ σύμφωνη ἄποψή σου, καὶ νὰ ἀπορρίπτεις ὅλα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα τοῦ χρειάζεται νὰ ἀπορρίψεις;
Ἡ πείρα ἀποδεικνύει πόσο καταστροφικὲς εἶναι οἱ συνέπειες ἀπό τὴν ἀνάγνωση βιβλίων μὲ κακοδοξίες. Τόσα καὶ τόσα μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας συναντοῦμε, ποὺ ἔχουν τὶς πιὸ συγκεχυμένες, τὶς πιὸ λαθεμένες, τὶς πιὸ παράδοξες καὶ ἀντιεκκλησιαστικές ἰδέες γιὰ τὸν χριστιανισμό, ἰδέες ποὺ οἰκειώθηκαν μὲ τὴν ἀνάγνωση αἱρετικῶν βιβλίων!
    Μὴν προσβάλλεσαι, φίλε μου, μὲ τὶς προειδοποιήσεις μου. Δὲν θέλω παρὰ τὸ ἀληθινὸ καλό σου. Ἕνας πατέρας, μιὰ μητέρα, ἕνας καλὸς παιδαγωγὸς δὲν θὰ ἀνησυχήσουν γιὰ τὸ ἀθῶο καὶ ἄπειρο νήπιο, ποὺ ἀπαρατήρητο θὰ θελήσει νὰ μπεῖ σ’ ἕνα δωμάτιο γεμάτο φαγητά, ὅταν ἀνάμεσα σ’ αὐτὰ ὑπάρχουν καὶ δηλητηριασμένα;»
(Τά κείμενα πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου)