ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91

Δευτέρα 26 Ἀπριλίου 2010
Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91
Γι’ αὐτά πού λέγονται γιά τό Χριστό

    "Ὑπάρχουν τέσσερις γενικοί τρόποι αὐτῶν πού λέγονται γιά τό Χριστό: Α΄ ὅσα ἀφοροῦν στά γεγονότα πρίν τήν ἐνανθρώπησή του, Β΄ ὅσα ἀφοροῦν στήν ἐνανθρώπηση, Γ΄ στά μετά τήν ἐνανθρώπηση καί Δ΄ στά μετά τήν ἀνάσταση. Α΄ Καί ὑπάρχουν ἔξι τρόποι γι’ αὐτά (πού λέγονται) πρίν ἀπό τήν ἐνανθρώπηση: α΄ Ἄλλα ἀπ’ αὐτά δηλώνουν τή συνάφεια καί τό ὁμοούσιό της φύσεώς του πρός τόν Πατέρα, ὅπως τά χωρία «Ἐγώ καί ὁ Πατέρας εἴμαστε ἕνα», τό «ὅποιος εἶδε ἐμένα εἶδε καί τόν Πατέρα» καί τό «Αὐτός ἔχει τή μορφή τοῦ Θεοῦ» καί τά παρόμοια. β΄ Ἄλλα δηλώνουν τήν τελειότητα τῆς ὑποστάσεώς του, ὅπως τό «Υἱός τοῦ Θεοῦ», τό «χαρακτῆρας τῆς ὑποστάσεώς του» καί τό «ἀγγελιαφόρος τῆς σπουδαίας βουλῆς του, θαυμαστός σύμβουλος» καί τά παρόμοια. γ΄ Ἄλλα χωρία φανερώνουν τήν ἀλληλοπεριχώρηση τῶν ὑποστάσεων, ὅπως τό «ἐγώ εἶμαι μέ τόν Πατέρα καί ὁ Πατέρας μέ μένα»• ἀκόμη ἄλλα δηλώνουν τήν ἀδιάκοπη διαμονή ὅπως «λόγος», «σοφία  καί δύναμη» καί «ἀπαύγασμα». Διότι ὁ λόγος εἶναι πάντοτε μέ τό νοῦ  –ἐννοῶ τό λόγο πού ἔχει ὑπαρξη– καί ἡ σοφία τό ἴδιο, καί ἡ δύναμη εἶναι  πάντα σ’ αὐτό πού ἔχει δύναμη, καί ἡ ἀκτινοβολία εἶναι πάντοτε στό φῶς,  ἐπειδή πηγάζουν ἀπ’ αὐτά. δ΄ Ἄλλα χωρία δηλώνουν ὅτι προῆλθε ἀπό τόν Πατέρα ὡς αἴτιο, ὅπως  «ὁ Πατέρας μου εἶναι μεγαλύτερός μου»• διότι ἀπ’ αὐτόν ἔχει καί τήν ὕπαρξη  καί ὅλα ὅσα ἔχει• τήν ὕπαρξη τήν ἔχει μέ γέννηση καί ὄχι μέ δημιουργία,  ὅπως (τά χωρία) «Ἐγώ προῆλθα ἀπό τόν Πατέρα» καί «ἐγώ ζῶ  γιά τόν Πατέρα». Καί ὅλα ὅσα ἔχει, δέν τά ἔχει ἀπό μετάδοση ἤ διδασκαλία,  ἀλλά ἀπό τόν (Πατέρα) ὡς αἴτιο, ὅπως τό (χωρίο) «ὁ Υἱός δέν μπορεῖ μόνος  του νά κάνει κάτι, ἄν δέν βλέπει τόν Πατέρα νά τό κάνει». Ἐάν, δηλαδή, δέν  ὑπάρχει ὁ Πατέρας, δέν ὑπάρχει καί ὁ Υἱός• ὁ Υἱός προέρχεται  ἀπό τόν Πατέρα καί εἶναι μέ τόν Πατέρα καί ὄχι μετά τόν Πατέρα. Τό ἴδιο,  καί ὅσα κάνει, μέ αἴτιο καί συνεργό αὐτόν (τόν Πατέρα) τά κάνει. Διότι ἡ θέληση, ἡ ἐνέργεια καί ἡ δύναμη τοῦ Πατέρα, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι μία καί ἴδια, καί ὄχι παρόμοια."