ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88 (α)

Τρίτη 20  Ἀπριλίου 2010
Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88 (α)
Γιά τήν τιμή τῶν Ἁγίων καί τῶν λειψάνων τους

    "Ἐπίσης, ὁ ἀπόστολος βεβαιώνει ὅτι ὁ Θεός κατοίκησε στά σώματά τους μέσῳ τοῦ νοῦ: «Δέν γνωρίζετε, λέει, ὅτι τά σώματά σας εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποῦ ἐνοικεῖ μέσα σας;». Ἐπίσης (λέει): «Ὁ Κύριος εἶναι πνεῦμα» καί «ἄν κάποιος καταστρέφει τό ναό τοῦ Θεοῦ, θά τόν καταστρέψει μέ τή σειρά τοῦ ὁ Θεός». Πῶς, λοιπόν, δέν πρέπει νά τιμᾶμε τούς ἔμψυχους ναούς τοῦ Θεοῦ, τά ἔμψυχα κατοικητήριά του; Αὐτοί, ὄντας στή ζωή, στέκονται μέ παρρησία μπροστά στό Θεό. Ὁ Δεσπότης Χριστός μᾶς χάρισε τά λείψανα τῶν ἁγίων σάν πηγές σωτηρίας, ἐπειδή παρέχουν τίς εὐεργεσίες μέ πολλούς τρόπους καί ἀναβλύζουν εὐωδιαστό μύρο.Καί κανείς νά μήν ἀμφιβάλλει. Διότι, ἄν ὁ ἀπόκρημνος καί σκληρός βράχος, μέ τή θέληση τοῦ Θεοῦ, ἀνάβλυσε νερό στήν ἔρημο,  καί τό ἴδιο ἡ σιαγόνα τοῦ γαϊδουριοῦ, ὅταν ὁ Σαμψῶν δίψασε, πῶς εἶναι  ἀπίστευτο τά λείψανα τῶν μαρτύρων νά μήν ἀναβλύζουν εὐωδιαστό μύρο; Καθόλου δέν εἶναι, γι’ αὐτούς πού γνωρίζουν τή δύναμη τοῦ Θεοῦ  καί τήν τιμή πού Αὐτός ἀποδίδει στούς ἁγίους.  Σύμφωνα μέ τό Μωσαϊκό Νόμο, ὅποιος ἄγγιζε νεκρό γινόταν ἀκάθαρτος•  ἀλλά αὐτοί (οἱ ἅγιοι) δέν εἶναι νεκροί. Ἀφότου, δηλαδή, ἡ αὐτοζωή καί πηγή  τῆς ζωῆς συγκαταριθμήθηκε στούς νεκρούς, δέν ὀνομάζουμε νεκρούς αὐτούς  πού κοιμήθηκαν μέ τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως καί τήν πίστη σ’ Αὐτόν.  Διότι, πῶς νεκρό σῶμα μπορεῖ νά θαυματουργεῖ; Πῶς μέ αὐτά (τά λείψανα  τῶν ἁγίων) τά δαιμόνια φυγαδεύονται, οἱ ἀσθενεῖς θεραπεύονται, οἱ τυφλοί βλέπουν, οἱ λεπροί καθαρίζονται, οἱ πειρασμοί καί οἱ θλίψεις ἐξαφανίζονται, καί μέσῳ αὐτῶν κάθε καλή δωρεά κατέρχεται ἀπό τόν Πατέρα τῶν φώτων  σ’ αὐτούς ποῦ μέ ἀκλόνητη πίστη τήν ζητοῦν;"