ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 (β)

Κυριακή 11  Ἀπριλίου 2010
Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 (β)
Γιά τά ἅγια καί ἄχραντα μυστήρια τοῦ Κυρίου

 

    Ἐάν, λοιπόν, «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανός καί δραστικός» καί  «ὁ Κύριος ἔκανε ὅλα ὅσα θέλησε», καί ἀκόμη ὅταν εἶπε «νά γίνει φῶς,  καί ἔγινε καί νά γίνει τό στερέωμα, καί ἔγινε»• «ἐάν οἱ οὐρανοί στερεώθηκαν  μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου, καί ὅλη ἡ δύναμή τους στηρίζεται στό πνεῦμα  πού βγῆκε ἀπό τό στόμα του»• ἐάν ὁ οὐρανός, ἡ γῆ, τό νερό, ἡ φωτιά,  ὁ ἀέρας καί ὅλα τά συναφῆ τους δημιουργήθηκαν μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου,  ἀκόμη καί αὐτή ἡ ἀξιοθαύμαστη ὕπαρξη, ὁ ἄνθρωπος• ἐάν μέ τή θέλησή του  ὁ ἴδιος ὁ Θεός Λόγος ἔγινε ἄνθρωπος καί ἔκανε χωρίς ἀνδρικό σπέρμα  σάρκα τοῦ τά καθαρά καί ἀμόλυντα αἵματα τῆς Ἁγίας Ἀειπαρθένου,  πῶς θά τοῦ εἶναι ἀδύνατο νά μεταβάλει τόν ἄρτο σέ σῶμα του καί τό κρασί  καί τό νερό σέ αἷμα του;  Εἶπε στήν ἀρχή (τῆς δημιουργίας): «Ἡ γῆ νά βγάλει χορτάρι»• καί μέχρι τώρα  μέ τή βροχή πού πέφτει ἡ γῆ βγάζει τά ἴδια χόρτα,  διότι ἡ θεία ἐντολή τήν παρακινεῖ καί τῆς δίνει δύναμη.  Εἶπε ὁ Θεός: «Αὐτό εἶναι τό σῶμα μου», καί «αὐτό εἶναι τό αἷμα μου»,  καί «αὐτό νά τό κάνετε γιά νά μέ θυμᾶσθε»• καί πράγματι, μέ τό παντοδύναμο πρόσταγμά του, αὐτό γίνεται ἕως νά ἔλθει πάλι.  Διότι ἔτσι εἶπε: «ἕως ὅτου ἔλθει». Καί πέφτει βροχή γιά τή νέα  καλλιέργεια μέ τήν ἐπίκληση τῆς δυνάμεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ὅλα  τά σκεπάζει. Ὅπως δηλαδή ὅλα, ὅσα ὁ Θεός ἐφτίαξε, τά ἐφτίαξε μέ τήν  ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔτσι καί τώρα ἡ ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος  πραγματοποιεῖ τά ὑπερφυσικά, τά ὁποῖα δέν μπορεῖ νά τά χωρέσει ὁ νοῦς,  παρά μόνον ἡ πίστη. «Πῶς θά μοῦ συμβεῖ αὐτό, ἀφοῦ δέν ἔχω σχέση  μέ ἄνδρα;», ἀναρωτιέται ἡ ἁγία Παρθένος. «Τῆς ἁπαντά ὁ ἀρχάγγελος  Γαβριήλ: «Τό Ἅγιο Πνεῦμα θά σέ ἐπισκεφτεῖ καί ἡ δύναμη τοῦ ὕψιστου Θεοῦ  θά σέ σκεπάσει». Καί σύ τώρα ρωτᾶς: πῶς ὁ ἄρτος γίνεται σῶμα Χριστοῦ  καί τό κρασί καί τό νερό αἷμα Χριστοῦ; Σού ἀπαντῶ ἐγώ: τό Ἅγιο Πνεῦμα τά ἐπιφοιτᾶ καί τά μεταβάλλει ὑπερβαίνοντας τή λογική καί τή σκέψη.  Παίρνουμε (στή μετάληψη) ἄρτο καί οἶνο• διότι ὁ Θεός γνωρίζει  τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία, ἡ ὁποία ἀποφεύγει συνήθως αὐτά τά ὁποία  δέν τά γνώρισε μέ τή χρήση, ἀφοῦ τή στενοχωροῦν.  Δείχνοντας, λοιπόν, τή γνωστή του συγκατάβαση πραγματοποιεῖ  τά ὑπερφυσικά μέ μέσα γνωστά στή φύση μας. Καί ὅπως στό βάπτισμα,  ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι συνηθίζουν νά λούζονται μέ νερό καί νά χρίονται μέ λάδι,  σύνδεσε μέ τό λάδι καί τό νερό τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  καί τό ἔκανε λουτρό ἀναγεννήσεως, ἔτσι κι ἐδῶ, ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι  συνήθως τρῶνε ψωμί καί πίνουν νερό,  σύνδεσε μ’ αὐτά τά δύο τή θεότητά του καί τά μετέβαλε σέ σῶμα καί αἷμα  δικό του, ὥστε μέ τά συνηθισμένα καί φυσικά  νά ὁδηγούμαστε στά ὑπερφυσικά.  Τό σῶμα πού (κοινωνᾶμε) καί προῆλθε ἀπό τήν ἁγία Παρθένο εἶναι ἀληθινά  σῶμα ἑνωμένο μέ τή θεία φύση• δέν κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό τό σῶμα πού  ἀναλήφθηκε, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μεταβάλλονται σέ σῶμα καί  αἷμα Θεοῦ. Καί ἐάν θέλεις νά μάθεις τόν τρόπο –πῶς γίνεται–, σού ἀρκεῖ ν’ ἀκούσεις ὅτι γίνεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα• ὅπως ἀκριβῶς ὁ Κύριος  πῆρε γιά τόν ἑαυτό τοῦ σάρκα ἀπό τήν ἁγία Θεοτόκο μέσῳ τοῦ Ἁγίου  Πνεύματος. Καί δέν γνωρίζουμε τίποτε περισσότερο, ἀλλά μόνον ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀληθινός, δραστήριος καί παντοδύναμος,  ἐνῷ ὁ τρόπος (τῆς σαρκώσεως) ἀνεξερεύνητος.