ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 (γ)

Τετάρτη 7   Ἀπριλίου 2010
Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 (γ)
Γιά τό σταυρό, καί ἀκόμη γιά τήν πίστη

    " Πρέπει, λοιπόν, νά προσκυνᾶμε  τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Διότι ὅπου εἶναι αὐτό τό σημεῖο,  καί Αὐτός ἐκεῖ θά εἶναι.Καί τήν ὕλη πάλι, ἀπό τήν ὁποία εἶναι φτιαγμένο  τό σχῆμα τοῦ σταυροῦ, εἴτε εἶναι χρυσάφι εἴτε πολύτιμοι λίθοι, μετά τή  διάλυση τοῦ σχήματος, ἐάν τυχόν συμβεῖ, δέν πρέπει νά τό προσκυνᾶμε. Διότι  προσκυνᾶμε ὅλα τά ἀφιερώματα στό Θεό ἀπονέμοντας τό σεβασμό σ’ Αὐτόν.  Αὐτόν τόν τίμιο σταυρό προτύπωσε τό ξύλο τῆς ζωῆς πού ὁ Θεός  φύτευσε μέσα στόν παράδεισο• ἐπειδή, δηλαδή, ὁ θάνατος προῆλθε ἀπό (τή  γεύση) τοῦ ξύλου, ἔπρεπε καί ἡ ζωή καί ἡ ἀνάσταση νά δοθεῖ μέσῳ ξύλου.  Πρῶτος ὁ Ἰακώβ ἐξεικόνισε τό σταυρό, μέ τήν προσκύνηση στήν ἄκρη  τοῦ ραβδιοῦ τοῦ Ἰωσήφ καί ὅταν σταυροειδῶς εὐλόγησε μέ τά χέρια  τά παιδιά τοῦ Ἰωσήφ• τό ραβδί τοῦ Μωϋσῆ, ἐπίσης, διέγραψε μέ πολύ σαφῆ  τρόπο τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ, ὅταν χτύπησε τή θάλασσα καί ἔσωσε τόν λαό  τοῦ Ἰσραήλ καταποντίζοντας τόν Φαραώ• τό ἴδιο καί τά χέρια  πού ὑψώθηκαν σέ σχῆμα σταυροῦ καί οἱ Ἀμαληκίτες νικήθηκαν•  ἀκόμη, τό πικρό νερό μέ τό ξύλο ἔγινε γλυκό, ὁ βράχος (μέ τό ξύλο) ἄνοιξε  καί πήγασε νερό• τό ραβδί τοῦ Ἀαρῶν, ἐπίσης, πού δείχνει τό ἱερατικό  ἀξίωμα• τό φίδι ἀκόμη πού ὁδηγεῖται σέ θρίαμβο νεκρωμένο πάνω σέ ξύλο•  ἐπειδή τό ξύλο ἔσῳζε αὐτούς πού ἔβλεπαν τόν ἐχθρό νά εἶναι νεκρός  καί ὅσοι πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστός ἔχει σταυρωθεῖ μέ τό σῶμα της  ἁμαρτίας, ἄν καί εἶναι ἀναμάρτητος. Ὁ μεγάλος Μωϋσῆς λέει: «Θά δεῖτε  αὐτόν πού εἶναι ἡ ζωή σας νά εἶναι κρεμασμένος σέ ξύλο ἀπέναντί σας»•  καί ὁ Ἠσαΐας λέει ἐπίσης: «Ὅλη τήν ἡμέρα ἅπλωσα τά χέρια μου σέ  ἀνυπάκουο καί ἀντιρρησία λαό». Ὅσοι προσκυνᾶμε αὐτό (τό ξύλο τοῦ  σταυροῦ) μακάρι νά ἀξιωθοῦμε τήν κληρονομιά τοῦ σταυρωμένου Χριστοῦ.  Ἀμήν."