ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83-84

Κυριακή 4   Ἀπριλίου 2010
Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83
Γιά τήν πίστη

    "Ἡ πίστη βέβαια εἶναι δύο εἰδῶν. «Ὑπάρχει δηλαδή πρῶτα πίστη  πού δημιουργεῖται ἀπό τήν ἀκοή». Ἀκοῦμε δηλαδή τίς θεῖες Γραφές καί  πιστεύουμε στή διδαχή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτή ὅμως γίνεται τέλεια, ὅταν εἶναι πίστη ἔμπρακτη σέ ὅλα ὅσα ὁ Χριστός νομοθέτησε, ὅταν σέβεται  καί ἐφαρμόζει τίς ἐντολές Αὐτοῦ πού μᾶς ἀνακαίνισε.  Αὐτός πού δέν πιστεύει σύμφωνα μέ τήν παράδοση τῆς ὅλης Ἐκκλησίας  ἤ συμμετέχει στίς ἀπαράδεκτες πράξεις τοῦ Διαβόλου, αὐτός εἶναι ὁ ἄπιστος.  (Δεύτερο εἶδος) «πίστεως εἶναι ἡ πραγμάτωση ὅσων ἐλπίζουμε, ἡ ἀπόδειξη  πραγμάτων πού δέν βλέπουμε»• ἤ εἶναι ἀναμφίβολη καί ἀδιάκριτη ἐλπίδα  τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ σέ μας καί ἡ ἐκπλήρωση τῶν αἰτημάτων μας.  Τό πρῶτο εἶδος πίστεως εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς μας θελήσεως,  ἐνῷ τό δεύτερο ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι μέ τό βάπτισμα ἀποκόπτεται ὅλο  τό βάρος πού εἴχαμε ἀπό τή δημιουργία μας, δηλαδή ἡ ἁμαρτία,  καί γινόμαστε πνευματικός Ἰσραήλ καί λαός τοῦ Θεοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84
Γιά τό σταυρό, καί ἀκόμη γιά τήν πίστη

    «Ὁ λόγος γιά τό σταυρό ἀποτελεῖ ἀνοησία γι’ αὐτούς πού εἶναι νά χαθοῦν, ἐνῷ γιά ὅσους πρόκειται νά σωθοῦν εἶναι δύναμη τοῦ Θεοῦ.  «Διότι ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει Πνεῦμα Θεοῦ τά ἐξετάζει ὅλα, ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος  τῆς λογικῆς δέ δέχεται τά πνευματικά». Ἀποτελεῖ δηλαδή ἀνοησία γιά ὅσους  δέν τόν δέχονται μέ πίστη καί δέν ὑπολογίζουν τήν ἀγαθότητα καί  παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐξετάζουν τά θεία μέ ἀνθρώπινους καί  φυσικούς λογισμούς• διότι ὅλα τά θεία ξεπερνοῦν τή φύση, τή λογική καί τή  σκέψη. Ἐάν δηλαδή κανείς σκεφτεῖ, πῶς ὁ Θεός τά δημιούργησε ὅλα ἀπό τήν  ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξη καί γιά ποιά αἰτία, καί θελήσει νά τά συλλάβει μέ  τή λογική της φύσεώς του, δέν θά τά καταφέρει• διότι αὐτή ἡ γνώση εἶναι  ψυχική καί διαβολική. Ἐάν ὅμως κάποιος, μέ ὁδηγό τήν πίστη, σκεφτεῖ ὅτι  ὁ Θεός εἶναι ἀγαθός, παντοδύναμος, ἀληθινός, σοφός καί δίκαιος,  τότε θά διαπιστώσει ὅτι ὅλα εἶναι ὁμαλά καί κανονικά καί ὁ δρόμος εὐθύς."