ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 (γ)

Σάββατο 3  Ἀπριλίου 2010

Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 (γ)
Γιά τήν πίστη καί τό βάπτισμα

    " Ἕκτο βάπτισμα εἶναι τῆς μετάνοιας καί τῶν δακρύων,  πού εἶναι πολύ κουραστικό. Ἕβδομο βάπτισμα εἶναι τοῦ αἵματος καί  τοῦ μαρτυρίου, τό ὁποῖο καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός βαπτίσθηκε γιά χάρη μας, πού  εἶναι πολύ σεβαστό καί μακάριο, διότι δέν μολύνεται μέ ἄλλη ἀκαθαρσία.  Ὄγδοο καί τελευταῖο βάπτισμα, ὄχι σωτήριο, πού καταστρέφει ὅμως τήν  κακία καί τιμωρεῖ αἰώνια, καθώς δέν ἐξουσιάζει πλέον ἡ κακία καί ἡ ἁμαρτία.  Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο κατέβηκε πάνω στόν Κύριο σάν περιστέρι μέ σῶμα  κάνοντας τήν πρώτη ἀρχή τοῦ δικοῦ μας βαπτίσματος καί τιμώντας  τό σῶμα• διότι καί αὐτό, δηλαδή τό σῶμα, γίνεται μέ τή θέωση Θεός.  (Ἐμφανίζεται σάν περιστέρι) ἐπειδή ἀπό τήν ἀρχή αὐτό εἶχε τή συνήθεια  νά φέρει τήν χαρμόσυνη εἴδηση τοῦ τέλους τοῦ κατακλυσμοῦ. Στούς ἁγίους  Ἀποστόλους πάλι κατέβηκε σάν φωτιά• διότι (ἡ φωτιά) δηλώνει τό Θεό,  «καθώς ὁ Θεός εἶναι φωτιά πού ὅλα τά κατακαίει».  Τό λάδι στό βάπτισμα χρησιμοποιεῖται διότι δείχνει τή χρίση μᾶς  καθιστώντας μᾶς χρισμένους• μᾶς ὑπόσχεται τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ  μέσῳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπειδή καί τό περιστέρι ἔφερε κλαδί ἐλιᾶς  σέ ὅσους σώθηκαν ἀπό τόν κατακλυσμό.  Ὁ Ἰωάννης βαπτίσθηκε ἀκουμπώντας τό χέρι του στό ἱερό κεφάλι τοῦ Κυρίου•  βαπτίσθηκε ἐπίσης καί μέ τό αἷμα του.  Δέν πρέπει ν’ ἀναβάλλεται τό βάπτισμα, ὅταν ἔχει διαπιστωθεῖ ἡ ἔμπρακτη  πίστη αὐτῶν πού προσέρχονται. Αὐτός πού προσέρχεται μέ δόλο  στό βάπτισμα περισσότερο θά καταδικασθεῖ παρά θά ὠφεληθεῖ."