ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 (α)

Πέμπτη 1 Ἀπριλίου 2010

Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 (α)
Γιά τήν πίστη καί τό βάπτισμα

    "Ὁμολογοῦμε, ἐπίσης, ἕνα βάπτισμα γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί γιά  αἰώνια ζωή• διότι τό βάπτισμα φανερώνει τό θάνατο τοῦ Κυρίου.  Μέ τό βάπτισμα, λοιπόν, θαπτόμαστε μαζί μέ τόν Κύριο, ὅπως λέει ὁ θεῖος  Ἀπόστολος. Ὅπως, δηλαδή, ὁ Κύριος πέθανε μία φορά,  ἔτσι πρέπει καί μία φορά νά βαπτιζόμαστε• καί νά βαπτιζόμαστε μάλιστα,  σύμφωνα μά τά λόγια του Κυρίου «στό ὄνομα τοῦ Πατέρα καί τοῦ Υἱοῦ  καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ὥστε νά διδασκόμαστε τήν ὁμολογία τῆς πίστεως  στόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.  Ὅσοι βέβαια, ἀφοῦ βαπτίσθηκαν στό ὄνομα τοῦ Πατέρα, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος καί διδάχθηκαν ὅτι ἡ θεότητα εἶναι μία φύση σέ τρεῖς  ὑποστάσεις, μετά ὅμως πάλι βαπτίζονται, αὐτοί ξανασταυρώνουν τό Χριστό,  ὅπως λέει ὁ θεῖος Ἀπόστολος: «Διότι εἶναι ἀδύνατο αὐτοί πού μία φορά φωτίσθηκαν» καί τά λοιπά, «πάλι νά ἐπιστρέφουν στή μετάνοια• διότι μέ  τή στάση τούς ξανασταυρώνουν καί διαπομπεύουν τό Χριστό». Ὅσοι ὅμως  δέν βαπτίσθηκαν στήν Ἁγία Τριάδα, αὐτοί πρέπει νά ξαναβαπτίζονται.  Διότι, ἄν καί λέει ὁ Ἀπόστολος ὅτι «βαπτισθήκαμε στό Χριστό καί τό θάνατο  τοῦ», δέν λέει ὅτι ἔτσι πρέπει νά γίνεται ἡ ἐπίκληση τοῦ βαπτίσματος,  ἀλλ’ ὅτι τό βάπτισμα ἀποτελεῖ τύπο τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ•  διότι τό βάπτισμα μέ τίς τρεῖς καταδύσεις συμβολίζει τήν τριήμερη  ταφή τοῦ Κυρίου.  Τό νά βαπτισθοῦμε, λοιπόν, στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ φανερώνει τό νά  βαπτιζόμαστε σ’ αὐτόν μέ πίστη. Καί εἶναι ἀδύνατο νά πιστεύσουμε  στό Χριστό, ἄν δέν ἀποδεχθοῦμε τήν ὁμολογία πίστεως στόν Πατέρα, τόν Υἱό  καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Διότι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ,  τόν ὁποῖο ὁ Πατέρας ἔχρισε μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως λέει ὁ προφήτης Δαβίδ:  «Γι’ αὐτό ὁ Θεός Πατέρας σου σέ ἔχρισε μέ λάδι ἀγαλλιάσεως περισσότερο  ἀπό τούς μετόχους σου. Καί ὁ Ἠσαΐας λέει ἐκ μέρους τοῦ Κυρίου: «Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἦλθε πάνω μου καί μέ ἔχρισε». Διδάσκοντας ὅμως  ὁ Κύριος τους μαθητές τοῦ ἔλεγε τήν ἐπίκληση: «Νά τούς βαπτίζετε  στό ὄνομα τοῦ Πατέρα καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».  Ἐπειδή, δηλαδή, ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε νά εἴμαστε ἄφθαρτοι, ὅταν  παρακούσαμε τή σωτήρια ἐντολή τοῦ μᾶς τιμώρησε μέ τή φθορά  τοῦ θανάτου, γιά νά μή γίνει τό κακό ἀθάνατο• ἀπό εὐσπλαγχνία ὅμως ἔδειξε  μακροθυμία σέ μᾶς τούς δούλους του, ἔγινε σάν κι ἐμᾶς καί μᾶς λύτρωσε  μέ τό Πάθος του ἀπό τή φθορά• ἀπό τήν ἅγια καί ἀμόλυντη πλευρά τοῦ  πήγασε ὁ κρουνός τῆς συγχωρήσεώς μας. Πήγασε νερό γιά νά μας  ἀναγεννήσει καί νά μᾶς ξεπλύνει ἀπό τήν ἁμαρτία καί τή φθορά,  ἐνῷ τό αἷμα ὡς ποτό μᾶς χάρισε τήν αἰώνια ζωή.  Ἀκόμη, μᾶς ἔδωσε ἐντολές ν’ ἀναγεννηθοῦμε μέ τό νερό καί τό Πνεῦμα  μέ προσευχή καί ἐπίκληση, καθώς τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπιφοιτᾶ στό νερό.  Καί ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι διπλός, ἀπό ψυχή καί σῶμα,  ἔδωσε νά εἶναι διπλή καί ἡ κάθαρσή μας, μέ τό νερό καί τό Πνεῦμα.  Τό Πνεῦμα ἀπό τή μία ἀνανεώνει μέσα μας τό «κατ’ εἰκόνα καί  καθ’ ὁμοίωση», ἐνῷ τό νερό ἀπό τήν ἄλλη μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  καθαρίζει τό σῶμα ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό ἀπαλλάσσει ἀπό τή φθορά•  διότι τό νερό εἰκονίζει (μέ τόν κατακλυσμό) τό θάνατο, ἐνῷ τό Πνεῦμα  χορηγεῖ τόν ἀρραβῶνα τῆς ζωῆς.  Πράγματι, ἀπό τήν ἀρχή (τῆς δημιουργίας) «τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ «πετοῦσε»  πάνω ἀπό τά νερά». Καί ἡ Ἁγία Γραφή δίνει τή μαρτυρία ἀπό τό Θεό ὅτι τό  νερό εἶναι καθαρτικό. Τήν ἐποχή τοῦ Νῶε ὁ Θεός μέ τόν κατακλυσμό τῶν  νερῶν ξέπλυνε τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου. Σύμφωνα μέ τό νόμο, κάθε  ἀκάθαρτος μέ τό νερό ξεπλένεται• καί τά ροῦχα ἀκόμη μέ τό νερό καθαρίζουν.  Ὁ Ἠλίας φανέρωσε τή χάρη τοῦ Πνεύματος ἀνάμεικτη μέ τό νερό, καθώς μ’  αὐτό ἔβαλε φωτιά στά σφάγια τῆς θυσίας. Καί ὅλα σχεδόν, σύμφωνα μέ τό  νόμο, καθαρίζονται μέ τό νερό  διότι τά ὁρατά συμβολίζουν τά νοούμενα,  καί γίνεται ἡ ἀναγέννηση τῆς ψυχῆς• διότι ἡ πίστη, παρόλο πού εἴμαστε  δημιουργήματα, γνωρίζει μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα νά μᾶς κάνει παιδιά τοῦ Θεοῦ  καί νά μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀρχαία μακαριότητα".