ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78

Δευτέρα 29  Μαρτίου 2010

Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78

Ἀπάντηση σὲ ὅσους ρωτοῦν τί εἶναι ἡ ὑπόσταση τοῦ Χριστοῦ,  κτιστή ἢ ἄκτιστη.

    Ἡ ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ Λόγου πρὶν ἀπὸ τὴ σάρκωσή του ἦταν ἁπλή,  ἀσύνθετη, ἀσώματη καὶ ἄκτιστη· ὅταν ὅμως σαρκώθηκε, ἔγινε  καὶ ὑπόσταση τῆς σάρκας· ἔτσι ἔγινε σύνθετη ὑπόσταση, ἀπὸ τὴ θεότητα  τὴν ὁποία εἶχε πάντοτε, καὶ ἀπὸ τὴ σάρκα, τὴν ὁποία προσέλαβε. Ἔχει τὰ  γνωρίσματα τῶν δυὸ φύσεων, ἐπειδὴ γίνεται γνωστὴ μὲ δυὸ φύσεις.  Ἑπομένως, ἡ ἴδια εἶναι μία ἄκτιστη ὑπόσταση στὴ θεία φύση καὶ κτιστῆ στὴν  ἀνθρώπινη, ὁρατὴ καὶ ἀόρατη. Διαφορετικά, ἀναγκαζόμαστε ἢ νὰ χωρίσουμε  τὸν ἕνα Χριστὸ λέγοντας δυὸ τὶς ὑποστάσεις του, ἢ ν’ ἀρνηθοῦμε τὴ διαφορὰ  τῶν φύσεων καὶ νὰ διδάσκουμε μετατροπὴ καὶ σύγχυση τῶν φύσεων.