ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 (Β)

Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 (Β)

    Ἀπάντηση σ’ αὐτούς πού λένε: ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἔχει δύο φύσεις καί δύο  ἐνέργειες, πρέπει γιά τό Χριστό νά παραδεχθοῦμε τρεῖς φύσεις καί ἄλλες  τόσες ἐνέργειες.

    Ἀκόμη κάθε σύνθεση λέγεται ὅτι ἔχει γίνει ἀπό τά ἄμεσα συνθετικά της•  δέν λέμε δηλαδή ὅτι τό σπίτι ἀποτελεῖται ἀπό χῶμα καί νερό, ἀλλά ἀπό  τοῦβλα καί ξύλα. Ἐπειδή εἶναι ἀνάγκη νά λέμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται  ἀπό πέντε τουλάχιστον φύσεις, δηλαδή ἀπό τέσσερα στοιχεῖα καί τήν ψυχή.  Ἔτσι καί γιά τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό δέν ἐξετάζουμε τά μέρη  τῶν μερῶν, ἀλλά αὐτά πού ἄμεσα ἑνώθηκαν, δηλαδή τή θεία καί τήν  ἀνθρώπινη φύση.
    Ἀκόμη, ἄν λέμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει δύο φύσεις, θά ἀναγκασθοῦμε νά πούμε  ὅτι ὁ Χριστός ἔχει τρεῖς φύσεις, καί ἐσεῖς μέ τό νά λέτε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει  δύο φύσεις δογματίζετε ὅτι ὁ Χριστός ἔχει τρεῖς φύσεις• τό ἴδιο καί γιά τίς  ἐνέργειες• διότι εἶναι ἁρμονικό ἡ ἐνέργεια νά συμβαδίζει μέ τή φύση.  Ὁ θεολόγος Γρηγόριος μαρτυρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καί λέγεται καί ἔχει δύο  φύσεις: «Δύο φύσεις πράγματι ὑπάρχουν, ὁ Θεός καί ὁ ἄνθρωπος•  ἐπειδή ὑπάρχει ψυχή καί σῶμα». Καί στό λόγο του γιά τό βάπτισμα λέει  τά ἑξῆς: «Ἐπειδή ἐμεῖς εἴμαστε διττοί, ἀπό ψυχή καί σῶμα, καί ἡ μία φύση  εἶναι ὁρατή ἐνῷ ἡ ἄλλη εἶναι ἀόρατη, διπλός εἶναι καί ὁ καθαρισμός μας  μέ τό νερό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα».