Κεφάλαιο 23ο Β

images16

Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός. 

Κεφάλαιο 23ο Β
Γιὰ τὰ πελάγη

     Ὁ Ἑλλήσποντος, ποὺ τελειώνει στὴν Ἄβυδο καὶ τὴ Σηστό, διαδέχεται τὸ  Αἰγαῖο πέλαγος. Ἔπειτα εἶναι ἡ Προποντίδα, ἡ ὁποία καταλήγει στὴ  Χαλκηδόνα καὶ τὸ Βυζάντιο, ὅπου εἶναι τὰ στενὰ ἀπὸ τὰ ὁποία ἀρχίζει ὁ  Πόντος. Ἀκολουθεῖ ἡ λίμνη Μαιώτις. Ἐπίσης, στὴν ἄκρη τῆς Εὐρώπης καί της  Λιβύης εἶναι τὸ Ἰβηρικὸ πέλαγος, ἀπὸ τὶς Στῆλες τοῦ Ἡρακλῆ ἕως τὰ  Πυρηναία Ὅρη. Μετὰ εἶναι τὸ Λιγυστικὸ πέλαγος, ποὺ φθάνει στὰ πέρατά της  Τυρηνίας. Μετὰ εἶναι τὸ Σαρδόνιο πέλαγος, πάνω ἀπὸ τὴν Σαρδηνία, καὶ  ἐκτείνεται κάτω πρὸς τὴ Λιβύη· τὸ Τυρρηνικὸ πέλαγος ἐπίσης, ποὺ  καταλήγει στὴ Σαρδηνία καὶ ἀρχίζει ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Λιγυστικῆς· ἔπειτα τὸ  Λυβικὸ πέλαγος· κατόπιν τὸ Κρητικό, τῆς Σικελίας, τὸ Ἰόνιο, τῆς Ἀδριατικῆς,  ποῦ ἁπλώνεται στὸ πέλαγος τῆς Σικελίας καὶ ποὺ τὸ ὀνομάζουν Κορινθιακὸ  κόλπο ἢ Ἁλκυονίδα θάλασσα. Μετὰ εἶναι τὸ Σαρωνικὸ πέλαγος, μεταξύ του  Σουνίου καὶ τοῦ Σκυλλαίου· ἀκολουθεῖ τὸ Μυρτῶο καὶ Ἰκάριο πέλαγος, ὅπου  βρίσκονται οἱ Κυκλάδες. Ἔπειτα εἶναι τὸ Καρπάθιο, Παμφύλιο καὶ Αἰγυπτιακὸ  πέλαγος. Ὁ παράπλους τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὶς ἐκβολὲς τοῦ ποταμοῦ Τάναη  (=Δόν) ἕως τὶς Ἡράκλειες στῆλες εἶναι ἑξακόσια ἐννέα χιλιάδες ἑπτακόσια  ἐννέα στάδια· ὁ παράπλους τῆς Λιβύης ἀπὸ τὴ Τίγγη (=Ταγγέρη) ἕως τὴν  εἴσοδο τοῦ Κανώβου (=Ἀβουκίρ) εἶναι διακόσια ἐννέα χιλιάδες διακόσια  πενήντα δυὸ στάδια. Ὁ περίπλους τῆς Ἀσίας ἀπὸ τὸν Κάνωβο ἕως τὸν ποταμὸ  Τανάη μὲ τὶς ἀκτὲς τῶν κόλπων εἶναι τέσσερις χιλιάδες ἑκατὸν ἕνδεκα στάδια.  Παρόμοια, ὁ περίπλους ὅλης της οἰκουμένης μαζὶ μὲ τὸ μῆκος τῶν ἀκτῶν  εἶναι ἕνα ἑκατομμύριο τριακόσιες ἐννέα χιλιάδες καὶ ἑβδομήντα δυὸ στάδια.