Αποκάλ. στ΄3-4

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Καί ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καί τῷ καθημένῳ ἐπ’ αὐτόν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τήν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καί ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καί ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Καί ἐβγῆκεν ἄλλο ἄλογον κοκκινωπόν καί εἰς ἐκεῖνον, πού ἐκάθητο ἐπ’ αὐτοῦ καί ἐξεπροσώπει τόν πόλεμον, ἐδόθη ἡ ἄδεια ἀπό τόν Θεόν νά πάρῃ τήν εἰρήνην ἀπό τήν γῆν, καί νά σφαγοῦν ἀναμεταξύ τους οἱ ἄνθρωποι. Καί πρός τόν σκοπόν αὐτόν τοῦ ἐδόθη μάχαιρα μεγάλη» ( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα)

ΣΧΟΛΙΟ

    Ὅταν ἄνοιξε τήν δεύτερη σφραγῖδα τό ᾿Αρνίον, συνεχίζει ὁ ἔνδοξος ᾿Απόστολος, ἄκουσα τό δεύτερο ἀπό τά «ζῷα» ἐκεῖνα νά μοῦ λέγῃ· ῎Ελα νά δῇς. Καί εἶδα νά βγαίνῃ «ἄλλος ἵππος πυρρός», ἕνα ἄλλο κοκκινωπό ἄλογο, καί ἐδόθη ἡ ἄδεια ἀπό τόν Θεόν σ’ αὐτόν πού καθόταν στό ἄλογο αὐτό, «λαβεῖν τήν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καί ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καί ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη» (᾿Αποκ. στ´ 3-4). Δηλαδή «νά πάρῃ τήν εἰρήνην ἀπό τήν γῆν, καί νά σφαγοῦν ἀναμεταξύ τους οἱ ἄνθρωποι. Καί πρός τόν σκοπόν αὐτόν τοῦ ἐδόθη μάχαιρα μεγάλη» (ΠΤ).
    «῾Ο πυρρός (ἐρυθρωπός) ἵππος συμβολίζει, ὡς καί ἡ μεγάλη μάχαιρα, τό “πῦρ καί τό αἷμα”, τοὐτέστιν τούς αἱματηρούς ἐξωτερικούς καί ἐσωτερικούς πολέμους, οἵτινες καί ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τοῦ Κυρίου περί β´ Παρουσίας ἐμφανίζονται ὡς γνώρισμα μάλιστα τῶν ἐσχάτων χρόνων» (Ματθ. κδ´ 3 ἑξ., Μάρκ. ιγ´ 7 ἑξ.) (ΠΜ).
    ῾Η μάχαιρα αὐτή, γιά τήν ὁποία ὁμιλεῖ ἐδῶ ὁ Προφήτης τῆς Καινῆς Διαθήκης, εἶναι ἡ ἴδια ἐκείνη μάχαιρα γιά τήν ὁποία βροντοφώναζε ὀκτακόσια περίπου χρόνια πρό Χριστοῦ ὁ μέγας Προφήτης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ῾Ησαΐας· «ἐάν θέλητε καί εἰσακούσητέ μου, τά ἀγαθά τῆς γῆς φάγεσθε· ἐάν δέ μή θέλητε, μηδέ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται· τό γάρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα» (῾Ησ. α´ 19-20).
    Οἱ πόλεμοι, νά ποιά εἶναι ἡ μάχαιρα! Οἱ πόλεμοι πού κάμνουν νά τρέχῃ ποτάμι τό ἀνθρώπινο αἷμα. Οἱ πόλεμοι, πού κοντά στά ἄλλα δεινά ἀφήνουν ὀρφανά, ἄρρωστα, ἀνάπηρα, γυμνά καί πεινασμένα χιλιάδες καί ἑκατομμύρια παιδιά. Οἱ πόλεμοι πού κάμνουν ἐχθρούς τούς ἀδελφούς καί σκορπίζουν τήν συμφορά καί ἐρειπώνουν τά πάντα.
    Πόσους καί πόσους πολέμους ἀλήθεια ἔζησε μέχρι τώρα ὁ κόσμος καί πόσους θά ἰδῇ ἕως συντελείας τῶν αἰώνων! Δέν εἶναι ὑπερβολή ἄν ποῦμε ὅτι οἱ πόλεμοι δέν ἔχουν σταματήσει ποτέ. Εἶναι μιά ἀσταμάτητη καί διαρκής ἀνοικτή πληγή καί μάστιγα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Διακόπτονται γιά λίγο σέ κάποιο μέρος κι ἀρχίζουν ἀμέσως σέ ἄλλο. Οἱ πολεμικές βιομηχανίες τῶν ἀδιστάκτων ἀνθρώπων δουλεύουν ἀσταμάτητα νύκτα καί ἡμέρα. Καί γεμίζουν τά χρηματοκιβώτια ὡρισμένων ἐπιτηδείων σκορπῶντας τόν θάνατο.
    Καί ἡ μικρή μας Πατρίδα, ἡ Πατρίδα τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας καί τῆς εἰρήνης, ἔχει ταλαιπωρηθῆ ἀφάνταστα μέ τούς πολέμους. ῎Εχει γευθῆ ὁλόκληρο τό κατάπικρο ποτήρι τοῦ πολέμου μέ τίς φοβερές καί φρικτές συνέπειές του.
    Γιατί ὅμως ὅλο αὐτό τό κακό; Γιατί νά σφάζωνται μεταξύ τους οἱ πρώην φίλοι, ὅπως ἔγινε καί στίς μέρες μας στήν ἄλλοτε Γιουγκοσλαβία καί στήν πρώην Σοβιετική ῞Ενωσι; Εἶναι ἆρα γε μόνο τά ὑλικά συμφέροντα τῶν μεγάλων καί οἱ ἐθνικές διεκδικήσεις, ἤ μήπως κρύβεται κάτι βαθύτερο κάτω ἀπό κάθε ξέσπασμα πολέμου;
    ῾Η ἀπάντησις βρίσκεται στήν Προφητεία τοῦ ῾Ησαΐου πού προαναφέραμε. ᾿Εάν δέν θέλετε νά συμμορφωθῆτε πρός τίς ἐντολές μου, λέγει ὁ Θεός, «μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται». Θά σᾶς φάῃ τό μαχαίρι. ῾Η ἀποστασία ἀπό τόν Θεό, ἡ ἀνταρσία καί ἡ περιφρόνησις πρός τίς ἐντολές Του πληρώνονται ἀκριβά. Παίρνει τήν Χάρι Του ᾿Εκεῖνος ἀπό τήν ζωή μας, ἀνακαλεῖ κατά κάποιον τρόπο τούς ἀγγέλους Του, πού μᾶς προστατεύουν, καί εἰσβάλλουν ἀμέσως ὁ Σατανᾶς καί οἱ δαίμονές του. Παίρνει ἐξουσία στούς ἀνθρώπους τούς ἁμαρτωλούς καί πονηρούς ὁ Πονηρός, πού εἶναι μισάνθρωπος καί ἀνθρωποκτόνος καί τά κάνει ὅλα «γῆ Μαδιάμ».
    ῞Οτι οἱ λόγοι καί οἱ αἰτίες τῶν πολέμων εἶναι κυρίως καί πρό πάντων ἠθικοί καί πνευματικοί τό τονίζει σαφέστατα καί ἄλλο θεόπνευστο βιβλίο τῆς ῾Αγίας Γραφῆς, ἡ ᾿Επιστολή τοῦ ἁγίου ᾿Ιακώβου τοῦ ᾿Αδελφοθέου· «Πόθεν πόλεμοι καί μάχαι ἐν ὑμῖν;», ἐρωτᾷ. ᾿Από ποῦ προέρχονται οἱ πόλεμοι καί οἱ ταραχές μεταξύ σας; Καί ἀπαντᾷ ὁ ἴδιος· «οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν;». Δέν προέρχονται ἀπό τίς ἐφάμαρτες ἐπιθυμίες σας; (᾿Ιακ. δ´ 1). Τίποτε ἄλλο δέν προκαλεῖ τόσο τόν πόλεμο, ἔλεγε καί ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅσο «ὁ τῶν παρόντων ἔρως, ὡς ἡ δόξης, ἤ χρημάτων, ἤ τρυφῆς ἐπιθυμία» (Ρ.ὒ. 55, 343). Οἱ γήϊνες ἀπολαύσεις, ἡ φιλαργυρία καί ἡ φιλοδοξία, σάν ἄλλος δυναμίτης, προκαλοῦν πολεμικές ἐκρήξεις καί συρράξεις παγκόσμιες. ῾Η μαρτυρία τῆς ῾Ιστορίας εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι πόλεμοι εἶχαν αἴτια ἠθικά καί πνευματικά, τήν πεισματική ἀντίδρασι ὡρισμένων ἀνθρώπων στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί κυρίως τήν ζωή τῆς ἁμαρτίας.
    Εἶναι πασίγνωστο ὅτι ὁ πόλεμος εἶναι κάτι πικρό. Γι’ αὐτό καί ἡ ᾿Εκκλησία μας εὔχεται καθημερινά «ὑπέρ εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου» καί παρακαλεῖ τόν Θεό νά ὑποτάξῃ ᾿Εκεῖνος τά «βάρβαρα ἔθνη τά τούς πολέμους θέλοντα». ῎Ας ἱκετεύουμε λοιπόν τόν Κύριο νά φωτίζῃ τούς ἄρχοντες τῶν λαῶν καί νά μᾶς προστατεύῃ ἀπό τά φιλοπόλεμα καί πολεμοχαρῆ ἔθνη. ῎Ας φροντίζουμε δέ νά ζοῦμε ἐμεῖς ὅπως μᾶς θέλει ὁ Νόμος Του. Τότε καί νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι δέν θά ἐπιτρέψῃ ἡ ἀγάπη Του νά πάθουμε ἀνεπανόρθωτο κακό, ἔστω κι ἄν χρειασθῇ νά περάσουμε κάποτε «διά πυρός καί ὕδατος καί σιδήρου». ( Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γ.Ψαλτάκη «Μηνύματα ἀπό τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως).