105. Ὑπόδειγμα αὐτοσχέδιας προσευχῆς (Δ΄Μέρος)

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ   Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

105. Ὑπόδειγμα αὐτοσχέδιας προσευχῆς (Δ΄Μέρος)

      Σὲ παρακαλοῦμε, πολυεύσπλαχνε καὶ πανάγαθε Κύριε, νὰ μᾶς ἐλευθερώσης ἀπὸ τὴ φιλαυτία, τὸν ἐγωισμό, τὴν ὑπερηφάνεια, τὸ φθόνο καὶ τὸ μίσος, τὴν κατάκριση καὶ τὴ μομφή. Νὰ μᾶς ἐλευθερώσης ἀπὸ τὴ φιλαργυρία, τὴν πλεονεξία, τὴν ἀσυμπάθεια, τὴν ἀσπλαχνία. Ἀπὸ τὴν ὀκνηρία καὶ τὴν ἀμέλεια, τὴν κενοδοξία καὶ τὴν ἀνθρωπαρέσκεια, τὸ θυμό, τὴν ὀργή, τὸ ψέμα, τὴν ἀδικία καὶ πονηριά. Ἀπὸ τὶς κακὲς ἐπιθυμίες καὶ ἀπὸ κάθε ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὴν ἁμαρτία. Νὰ καθαρίσης τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματά μας ἀπὸ κάθε μολυσμό.
       Σὲ παρακαλοῦμε νὰ κατοικήση στὶς ψυχές μας τὸ Πνεῦμα Σου τὸ ἀγαθό, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγῆ εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθεια. Νὰ εὐλογῆς δὲ καὶ τὶς σκέψεις, τὰ λόγια, τὶς ἐπιθυμίες, τὰ θελήματά μας, τὶς κρίσεις καὶ τὶς πράξεις μας. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς κάνης προσεκτικούς, γιὰ νὰ μὴ γινώμαστε ποτέ ἀφορμὴ νὰ λυπηθῆ κάποιος ἡ νὰ σκανδαλισθῆ.
       Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δίνης τὴ γνώση καὶ τὴ συναίσθηση τῆς ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς καταστάσεως τῶν ψυχῶν μας, γιὰ νὰ ἔχουμε ταπεινὸ φρόνημα καὶ νὰ μὴν κατακρίνουμε τοὺς ἀδελφούς μας. Νὰ μᾶς προφυλάττης ἀπὸ κάθε κλίση καὶ προσκόλληση στὰ μάταια καὶ φθαρτὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Νὰ μᾶς λυτρώνης ἀπὸ τὸν Πονηρὸ καὶ κάθε πειρασμό, ἀπὸ κάθε πλάνη, ἀπὸ κάθε κακό. Νὰ μᾶς δίνης ζῆλο καὶ προθυμία γιὰ νὰ προσευχώμαστε καὶ φωτισμὸ πῶς πρέπει νὰ προσευχώμαστε καὶ τί νὰ ζητοῦμε στὴν προσευχή μας.
      Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς χαρίσης τὸν ἅγιο φόβο Σου. Τὴ συναίσθηση τῆς πανταχοῦ παρουσίας Σου. Τὴ στέρεη καὶ ἀκλόνητη πίστη καὶ ἐλπίδα. Τὴ συναίσθηση τῶν ἀναρίθμητων εὐεργεσιῶν Σου πρὸς ἐμᾶς καὶ τὴν ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν ἄπειρη ἀγαθότητά Σου. Τὴν ἀφοσίωση καὶ ἀγάπη πρὸς τὸ ἅγιον ὄνομά Σου. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς χαρίσης τὴ γνώση τῆς ἀλήθειας, τὴν εὐθύτητα, τὴ σωφροσύνη, τὴν ἁγνότητα καὶ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς. 
       Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς χαρίσης τὴν ἐγκράτεια, τὴν πνευματικὴ χαρά, τὴν πραότητα, τὴν ἀνεξικακία, τὴ χρηστότητα, τὴν ἀγαθοσύνη καὶ ἐλεημοσύνη, τὴ μεγαλοψυχία καὶ τὴν ὑπομονή. Νὰ ἀνοίξης δὲ τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδία μας, γιὰ νὰ κατανοοῦμε τὰ θεῖα Σου λόγια καὶ νὰ τὰ κρατᾶμε μέσα στὶς ψυχές μας.
       Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς χαρίσης τὴν ἐγρήγορση καὶ τὴν προσοχή. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἐνδυναμώνης στὸ νὰ ἀποδοκιμάζουμε πάντοτε καὶ νὰ διώχνουμε μακριὰ μας κάθε ἁμάρ¬τημα, κάθε κακία ποὺ παρουσιάζεται γιὰ νὰ μολύνη τὴν ψυχή μας. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς προθυμοποιῆς μὲ τὸ Πνεῦμα Σου, στὸ νὰ ἐργαζώμαστε πάντοτε γιὰ τὴ δόξα τοῦ ὀνόματός Σου καὶ γιὰ τὴν ὠφέλεια τοῦ πλησίον μας, μὲ κάθε αὐταπάρνηση καὶ θυσία, μὲ ἀγάπη καθαρή καὶ χωρὶς ὑποκρισία, ἀποβλέποντας μόνο στὴ δική Σου δόξα. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἀξιώνης νὰ κοινωνοῦμε κάθε φορὰ τὰ Ἄχραντά Σου Μυστήρια, τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ Σου, ἀκατάκριτα γιὰ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ εὐλογῆς τὴν ἐργασία μας καὶ νὰ μᾶς δίνης μὲ τὴν ἀγαθή Σου πρόνοια ὁ,τιδήποτε εἶναι χρήσιμο γιὰ τὴ συντήρηση τῆς πρόσκαιρης ζωῆς μας. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἐμπνέης τὸ φόβο Σου, γιὰ νὰ ἐργαζώμαστε ὁποιοδήποτε ἔργο ἀληθινὰ καὶ δίκαια. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δίνης ἄγγελο ἀγαθό, ὁδηγὸ καὶ φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας. Σὲ παρακαλοῦμε, Ἀγαθὲ Κύριε, νὰ μᾶς δίνης κάθε φορὰ ὁ,τιδήποτε ἡ πανσοφία Σου θεωρεῖ καλὸ καὶ ὠφέλιμο.