50. θ’) Τὰ θαύματα τῶν Ἀποστόλων

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, δημοσιεύουμε σέ συνέχειες κομμάτια ἀπό τό κλασικό βιβλίο του «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

50. θ’) Τὰ θαύματα τῶν Ἀποστόλων

    Ἄλλος λόγος ποὺ ἀποδεικνύει τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὰ θαύματα τῶν Ἀποστόλων.
    Οἱ Ἀπόστολοι, ἀφοῦ πῆραν τὴ χάρη καὶ τὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καθὼς τοὺς εἶχε προφητεύσει ὁ Κύριος, ἔκαναν στὸ ὄνομα Του μεγάλα σημεῖα καὶ θαύματα στὸ λαό. Θεράπευαν χωλούς, παραλυτικούς, ἀνάπηρους. Θεράπευαν κάθε εἴδους ἀρρώστιες, ἔδιωχναν τὰ δαιμόνια. Ἔφερναν στοὺς Ἀποστόλους τόσο πλῆθος ἀρρώστων ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ διάφορα νοσήματα, ὥστε δὲν πρόφθαιναν νὰ θεραπεύσουν τὸν καθένα χωριστά. Καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς ἔφερναν στὶς πλατεῖες, τοποθετώντας τους ἐπάνω σὲ κρεβάτια καὶ φορεῖα, γιὰ νὰ πέση σὲ κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς ἔστω καὶ ἡ σκιὰ τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, ὅταν θὰ περνοῦσε ἀπὸ ἐκεῖ. Καὶ αὐτοὶ ὅλοι ἀνεξαιρέτως θεραπεύονταν (Πράξ. ε’ 15). Καὶ δὲν ἔκαναν μόνο αὐτὰ τὰ θαύματα, ἀλλὰ ἀνάσταιναν καὶ νεκρούς. Ὅλα δὲ αὐτὰ τὰ ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι στὸ ὄνομα καὶ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ.
    Καὶ ἦταν πραγματικὰ ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ ἐπιτελοῦν καὶ νὰ πραγματοποιοῦν τέτοια μεγάλα σημεῖα καὶ θαύματα οἱ Ἀπόστολοι. Διότι διαφορετικὰ ἦταν φύσει ἀδύνατο νὰ πλησιάσουν καὶ νὰ πιστεύσουν στὸν Χριστὸ πλήθη ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, ποὺ ἦταν ἐντελῶς προσηλωμένοι καὶ ἀφοσιωμένοι στὴν πατροπαράδοτη θρησκεία τους. Ἐπίσης ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ πλησιάσουν καὶ νὰ πιστέψουν στὸν Χριστὸ οἱ εἰδωλολάτρες, ποὺ ἦταν προσκολλημένοι στὰ εἴδωλα καὶ στοὺς προγονικοὺς θεούς. Ἐπειδὴ ὅμως ἔβλεπαν θαύματα καὶ ἔργα ὑπερφυσικά, ποὺ μὲ μόνη τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἦταν δυνατὸ νὰ πραγματοποιηθοῦν, γι’ αὐτὸ καὶ πίστεψαν στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
    Ὅλα λοιπὸν αὐτὰ τὰ θαύματα, ποὺ ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι στό ὄνομα καὶ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ἀποδεικνύουν περίτρανα καὶ ὁλοφάνερα τὴ θεότητά Του.