ε) Ἄλλοι λόγοι τοῦ Παύλου, μὲ τοὺς ὁποίους διδάσκει γιὰ ποιὸ σκοπὸ τοποθετήθηκαν οἱ πνευματικοὶ ἐργά

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, δημοσιεύουμε σέ συνέχειες κομμάτια ἀπό τό κλασικό βιβλίο του «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

14. ε) Ἄλλοι λόγοι τοῦ Παύλου, μὲ τοὺς ὁποίους διδάσκει γιὰ ποιὸ σκοπὸ τοποθετήθηκαν οἱ πνευματικοὶ ἐργάτες στὴν Ἐκκλησία.

    Ἀκόμη ὁ ἴδιος Ἀπόστολος μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Χριστὸς ὅρισε τοὺς πνευματικοὺς ἄρχοντες καὶ ἐργάτες στὴν Ἐκκλησία, μὲ σκοπὸ νὰ ἐργασθοῦν στοὺς Χριστιανούς. Νὰ τοὺς μορφώσουν, νὰ τοὺς καταρτίσουν καὶ νὰ τοὺς τελειοποιήσουν. Καὶ ἔτσι νὰ οἰκοδομηθῆ, μὲ τὴν πνευματική τους ἐργασία, ἡ πνευματικὴ οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, ἀποτελούμενη ἀπὸ Χριστιανούς πιστοὺς καὶ ἁγιασμένους μὲ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τὸ πνευματικὸ οἰκοδόμημα τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ κεφαλὴ του εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός.
    Καὶ αὐτοί, μᾶς λέει ὁ θεῖος Ἀπόστολος, τοὺς ὁποίους ὅρισε ὁ Θεὸς ἐργάτες, ἔργο ἔχουν νὰ ἐργάζωνται στοὺς πιστούς, μέχρις ὅτου φθάσουμε ὅλοι νὰ ἔχουμε ἕνα φρόνημα, μιὰ ἀληθινή, στερεὴ καὶ τέλεια πίστη σὲ ὅλες τὶς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελιου καὶ τέλεια γνώση τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι θὰ φθάσουμε στὴν τέλεια πνευματικὴ ἡλικία, ποὺ εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῆς τέλειας ἀρετῆς, γιὰ νὰ εἴμαστε ἄξια μέλη τοῦ σωματός Του.
    Μὲ αὐτὰ τὰ φωτιστικὰ λόγια ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ διδάσκει ὅτι ὁ προορισμός μας, σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο εἶναι νὰ μορφωθοῦμε κατὰ Χριστόν, νὰ Τοῦ μοιάσουμε πνευματικά, γιὰ νὰ εἴμαστε αἰώνια μαζί Του, σῶμα καὶ μέλη Του.
    Γιὰ τὸν σκοπὸ τοῦ καταρτισμοῦ καὶ τῆς μορφώσεώς μας αὐτῆς ὅρισε καὶ κατέστησε ὁ Χριστὸς στὴν Ἐκκλησία τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς προφῆτες, τοὺς εὐαγγελιστές, τοὺς ποιμένες καὶ διδασκάλους.
    Ἰδοὺ καὶ ὁλόκληρη ἡ περικοπὴ τῶν λόγων τοῦ Ἀποστόλου: «Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» ( Ἐφεσ. δ΄11-13)