Ὁ Χριστὸς εἶναι καὶ τέλειος ἄνθρωπος.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, δημοσιεύουμε σέ συνέχειες κομμάτια ἀπό τό κλασικό βιβλίο του «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

Ὁ  Χριστὸς εἶναι καὶ  τέλειος ἄνθρωπος.

    Ἐνῶ ὁ Χριστὸς εἶναι Θεὸς ἀληθινός, ἔγινε, σὲ χρόνο καθορισμένο, καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Ἑπομένως εἶναι Θεὸς μαζὶ καὶ ἄνθρωπος, δηλαδὴ Θεάνθρωπος. Καὶ μέσα σ’ Αὐτόν, ὡς ἄνθρωπο, εὐδόκησε νὰ κατοικήση ὁλόκληρη ἡ θεότης.
    Ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Χριστός, γιὰ νὰ ἀπαλλάξη, μὲ τὴ θέληση τοῦ οὐράνιου Πατέρα, τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν αἰώνιο θάνατο, μὲ τὴ θυσία Τουπάνω στὸ Σταυρό, καὶ ἔτσι νὰ συμφιλιώση καὶ νὰ εἰρηνεύση πρὸς τὸν Θεὸ τὰ πάντα, καὶ τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια. Καὶ γιὰ νὰ φέρη σὲ πέρας τὸ ἔργο Του, δηλαδὴ τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἠθικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου ἄρχοντας καὶ κεφαλὴ εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός.
    Ἀφοῦ δὲ ἀναστήθηκε πρῶτος αὐτὸς ἀπὸ τὸν τάφο καὶ ζώντας καὶ βασιλεύοντας εἰς τοὺς αἰῶνες, ἔγινε πρωτότοκος καὶ ἀρχή τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, γιὰ νὰ εἶναι ἔτσι καὶ ὡς ἄνθρωπος ὁ Χριστὸς πρῶτος σὲ ὅλα.
    Ὅλα αὐτά μας τὰ διαβεβαιώνει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Καὶ μὲ τὸν εὐαγγελιστὴ μὲν Ἰωάννη λέει: «Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός• πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ἰωάν. α’ 14). Μὲ τὸν ἀπόστολο δὲ Παῦλο λέει: «Καὶ αὐτὸς (ὁ Χριστός) ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας• ὃς ἐστιν ἀρχή, πρωτοτόκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι καὶ δί’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι’ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Κολασ. α’ 18-20).