Βασικὴ γνώση γιὰ τὸν Χριστό.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, δημοσιεύουμε σέ συνέχειες κομμάτια ἀπό τό κλασικό βιβλίο του «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

6. Βασικὴ γνώση γιὰ τὸν Χριστό.

        Εἴπαμε ὅτι προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό. Ἀλλὰ ποιὸς εἶναι ὁ Χριστός, μὲ τὸν Ὁποῖο ἔχουμε προορισμὸ νὰ γίνουμε ὅμοιοι;
    Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἔχη, ὅσο εἶναι δυνατό, πλήρη καὶ ξεκάθαρη γνώση γιὰ τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι ὁ Μόνος καὶ αἰώνιος Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρας τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἡ βάση καὶ τὸ θεμέλιο τοῦ Χριστιανισμοῦ.
    Ἐπειδὴ ὅμως παρακάτω θὰ γίνη λόγος πολλὲς φορὲς γιὰ τὸν Χριστό, ἀφοῦ ἀπὸ Αὐτὸν πηγάζει καὶ ἀπὸ Αὐτὸν ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία μας, γι’ αὐτὸ ἐδῶ θὰ μιλήσουμε περιληπτικά, μὲ λίγα λόγια.
    Ὁ Χριστὸς εἶναι τέλειος θεός. Εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, πρὶν ἀπὸ ὅλη τὴ δημιουργία. Εἶναι Θεὸς ἀληθινός, ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα, ἐξεικονίζοντας τὸν Θεὸ καὶ Πάτερα Του ἀκριβῶς καὶ ἀπαράλλακτα. Δηλαδὴ ὅποιας οὐσίας εἶναι ὁ Πατέρας, τῆς ἴδιας οὐσίας εἶναι καὶ ὁ Υἱός: Τέλειος Θεὸς ὁ Πατέρας, τέλειος Θεὸς καὶ ὁ Υἱός.
    Ὅλα τὰ κτίσματα ἀνεξαιρέτως, δημιουργήθηκαν δι’ Αὐτοῦ, μὲ τὴ θέληση τοῦ οὐράνιου Πατέρα. Καὶ ὅσα εἶναι στοὺς οὐρανούς, καὶ ὅσα εἶναι πάνω στὴ γῆ. Καὶ ὅσα βλέπουν τὰ ἀνθρώπινα μάτια, καὶ ὅσα δὲν βλέπουν. Δι’ Αὐτοῦ δημιουργήθηκαν ὅλες οἱ οὐράνιες δυνάμεις. Τὰ τάγματα τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ πνευμάτων. Οἱ Θρόνοι, οἱ Κυριότητες, οἱ Ἐξουσίες, καθὼς καὶ ὅλα ὅσα βρίσκονται πάνω στὴ γῆ. Τὰ πάντα δημιουργήθηκαν δι’ Αὐτοῦ καὶ γιὰ τὴ δόξα Του. Καὶ τὰ πάντα Αὐτὸς συγκρατεῖ καὶ διευθύνει καὶ κατευθύνει στὸν προορισμό τους.
    Ἑπομένως Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀπόλυτος Κύριος καὶ ἄρχοντας καὶ ἐξουσιαστής τῶν πάντων.
    Τὶς ἀλήθειες αὐτές, τὶς ἀποκαλύπτει καὶ μᾶς τὶς διδάσκει ὄχι ἄλλος, ἀλλὰ τὸ Ἴδιο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Καὶ μὲ τὸν εὐαγγελιστὴ μὲν Ἰωάννη λέγει τὰ ἑξῆς γιὰ τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ: «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν  πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἐν ὅ γέγονεν» (Ἰωάν. α’ 13). Μὲ τὸν ἀπόστολο δὲ Παῦλο λέει: «Ὅς ἐστιν (ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ) εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτοτόκος πάσης κτίσεως, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοὶς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαί εἴτε ἐξουσίαι• τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται• καὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε» (Κολασ. α’ 15-17). Καὶ σὲ ἄλλο μέρος τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μὲ τὸν ἴδιο Ἀπόστολο, λέει: «Ὅς (ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ) ὤν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ (τοῦ Θεοῦ), φέρων τε τὰ πάντα τῷ ρήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ» (Ἑβρ. α΄3).