Α’. Ποιὸς εἶναι ὁ ἐπίγειος προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, δημοσιεύουμε σέ συνέχειες κομμάτια ἀπό τό κλασικό βιβλίο του «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
4. Τὰ εἴδη τοῦ προορισμοῦ.
Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου χωρίζεται σὲ ἀρχικὸ προορισμό, αὐτὸν ποὺ ἔχει στὴν ἐπίγεια ζωή του καὶ στὸν τελικὸ προορισμό, ποὺ ἔχει στὴν μελλοντικὴ αἰώνια ζωή.

5. Α’. Ποιὸς εἶναι ὁ ἐπίγειος προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου.

    Γιά ποιὸ σκοπὸ ὑπάρχει ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο;
    Ἡ ἀπάντηση εἶναι: Γιὰ νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό.
    Γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ καὶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, πῆρε σάρκα σὲ συγκεκριμμένο χρόνο καὶ ἔγινε ὁ ἀληθινὸς καὶ κατὰ πάντα τέλειος ἄνθρωπος, ἡ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό τὸν σκοπὸ ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας, ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁμολόγησε καὶ κήρυξε τὸν Χριστὸ ὡς Υἱὸν Του ἀγαπητό, καὶ τὸν τοποθέτησε συγχρόνως Διδάσκαλο τῆς ἀνθρωπότητος, λέγοντας νὰ ὑπακοῦμε στὰ λόγια Του, γιὰ νὰ Τοῦ μοιάσουμε.
    Τὰ διακήρυξε αὐτὰ ὁ οὐράνιος Πατέρας, ὅταν βαπτιζόταν ὁ Χριστὸς στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ ὅταν μεταμορφωνόταν στό  ὄρος. Τότε εἶπε ἀπὸ τὸν οὐρανό: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ὧ εὐδόκησα• αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ.. γ’ 17, ιζ΄ 5), Δηλαδή αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, διὰ τοῦ Ὁποίου ἀποφάσισα νὰ σώσω τὴν ἀνθρωπότητα. Σ’ αὐτὸν νὰ ὑπάκουε.
    Ἀλλὰ καὶ πιὸ μπροστά, πρὶν γίνη ἄνθρωπος ὁ Χριστός, δίδασκε καὶ προετοίμαζε ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους νὰ πιστεύσουν καὶ ὑπακούσουν στὸν Χριστὸ μὲ τοὺς ἁγίους προφῆτες Του, οἱ ὁποῖοι, μὲ ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κήρυξαν περὶ τοῦ Χριστοῦ.
    Κήρυξε λοιπὸν ἀπευθείας ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας γιὰ τὸν Χριστό. Προεῖπε γι’ Αὐτὸν μὲ τοὺς ἁγίους προφῆτες Του, γιὰ νὰ πιστεύσουμε σ’ Αὐτὸν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὡς τὸν Σωτήρα τῆς ἀνθρωπότητος. Νὰ ἔχουμε τέλεια ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια Του καὶ νὰ ὑπακούουμε πλήρως στὰ παραγγέλματά Του.