Ὁσία μαρία ἡ Αἰγυπτία

Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
ΔΙΔΑΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μαρτύρησε στό Κολικόντασι τῆς Βορείου Ἠπείρου στίς 24 Αὐγούστου τοῦ 1779.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 230 χρόνων ἀπό τόν μαρτυρικό του θάνατο, θά παρουσιάσουμε σέ συνέχειες τήν πρώτη Διδαχή τοῦ Ἁγίου.
Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἰω.Β.Μενούνου «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές καί βιογραφία», ἐκδόσεις «Τῆνος». Ὁ χωρισμός σέ κεφάλαια εἶναι ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου πρώην Φλωρίνης κ.κ.Αὐγουστίνου μέ τίτλο «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός».

Ὁσία μαρία ἡ Αἰγυπτία

    Εἴπαμε διὰ τὴν πέτραν, τώρα νὰ εἰποῦμεν καὶ διὰ τὰ ἀκάνθια ποιὰ εἶναι. Ἐχομεν πολλὰ παραδείγματα, μὰ ἂς ἀφήσωμεν τὰ πολλὰ καὶ ἂς εἰποῦμεν ἕνα.
    Ἡ ὅσια Μαρία ἦτον δώδεκα χρόνων κορίτσι. Ἔπεσεν εἰς τάς χεῖρας τοῦ Διαβόλου, ἡμέρα καὶ νύκτα εὑρισκότουν εἰς τὴν ἁμαρτίαν. Τὴν ἐφώτισεν ὁ πανάγαθος Θεός καὶ φεύγει ἀπὸ τὸν κόσμον καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν ἔρημον. Ἐκεῖ ἐκαθότουν καὶ ἀσκήτευε σαράντα χρόνους καὶ μέ τρία ψωμία ἀπέρασε τὴν ζωήν της καὶ ἐκαθαρίσθη καὶ ἔγινεν ὡσὰν ἄγγελος, θέλοντας ὁ Κύριος νὰ τὴν ἀναπαύση  ἔστειλεν ἕνα ἅγιον ἀσκητήν, τὸν ἀββᾶ Ζωσιμᾶ νὰ τὴν ἐξομολογήση καὶ νὰ τὴν μεταλάβη τὰ Ἄχραντα Μυστήρια. Καὶ ἔβλεπε τὴν ἁγίαν ὁ ἀσκητὴς καὶ ἔστεκε μίαν πῆχυν ὑψηλὰ ἀπάνου ἀπὸ τὴν γῆν. Τὴν ἐξωμολόγησε, τὴν ἐμετάλαβε τὰ Ἄχραντα Μυστήρια, ὕστερα ἐπαρέδωκε τὴν ἁγίαν της ψυχὴν εἰς τάς χεῖρας τοῦ παναγάθου Θεοῦ καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν Παράδεισον νὰ χαίρεται μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους πάντοτε.
   Ἀνίσως καὶ εἶναι κανένας ἐδῶ ἀπὸ τὴν εὐγενείαν σας, ἄνδρας ἡ γυναῖκα, ὡσὰν τὴν ὁσίαν Μαρίαν, ἤγουν πόρνος, αὐτὴν τὴν ὥραν ἄς κλαύση, ἄς μετανοήση, τώρα ὁπού ἔχει καιρόν. Καὶ νὰ εἶναι βέβαιος πὼς σώνει ἐκεῖνον, καθὼς ἔσωσε καὶ τὴν ὁσίαν Μαρίαν.