Επιθυμία για το μαρτύριο

Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου

Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους ΙV, V,ΕΠΕ, Ἀποστολικοί Πατέρες 4, 114,116

          Ἐγώ μέ τη θέλησή μου πεθαίνω γιά τόν Θεό, ἄν βέβαια ἐσεῖς δέν παρεμβάλετε ἐμπόδια. Σᾶς παρακαλῶ, μή μοῦ γίνετε ἀταίριαστη συμπαράσταση. Ἀφῆστε με νά γίνω τροφή τῶν θηρίων, διά τῶν ὁποίων εἶναι δυνατόν νά κερδίσω τόν Θεό. Εἶμαι σιτάρι τοῦ Θεοῦ καί ἀλέθομαι μέ τά δόντια τῶν  θηρίων, γιά νά καταστῶ καθαρό ψωμί τοῦ Χριστοῦ. Μᾶλλον παρακινῆστε τά θηρία, γιά νά γίνουν τάφος μου καί νά μην ἀφήσουν τίποτε ἀπό τό σῶμα μου…
      Μακάρι νά ἀπολαύσω τά θηρία πού μοῦ ἔχουν ἑτοιμασθεῖ καί εὔχομαι νά τά συναντήσω σύντομα, τά ὁποῖα καί θά παρακινήσω νά μέ καταφάγουν, καί ὄχι ὅπως ἔγινε μέ μερικούς πού φοβήθηκαν καί δέν τούς ἄγγιξαν. Κι ἄν αὐτά δέν θελήσουν ἀπό μόνα τους, ἐγώ θά τά ἐξαναγκάσω. Συγχωρέστε με, γνωρίζω τό συμφέρον μου. Τώρα μόλις ἀρχίζω νά γίνομαι μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Μακάρι νά μή ζηλέψω τίποτε οὔτε ἀπό τά ὁρατά οὔτε ἀπό τά ἀόρατα, γιά νά κερδίσω τόν Ἰησοῦ Χριστό. Φωτιά καί σταυρός καί ἀγέλες θηρίων, διαμελισμοί, ξεσχίσματα, διασκορπισμοί τῶν ὀστῶν, τεμαχισμός τῶν μελῶν, ἀλεσμοί ὅλου τοῦ σώματος, ἄγρια βασανιστήρια τοῦ διαβόλου ἄς ἔρθουν σέ μένα, ἀρκεῖ μόνο νά κερδίσω τόν Ἰησοῦ Χριστό.