«Κατά ὀργιζομένων», παρ.5

Μεγάλου Βασιλείου Ὁμιλία «Κατά ὀργιζομένων», παρ.5
Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 6ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Μ.Βασιλείου τῶν ἐκδόσεων ΕΠΕ

    «5. Τό καθένα ἀπό αὐτά νά περνᾶ ἀπό τό μυαλόν σου καί νά καταστέλλη τήν φλόγωσιν. Διότι τέτοιου εἴδους προετοιμασίαι καί διαθέσεις, πού τρόπον τινά ἀφαιροῦν τά πηδήματα καί τούς σφυγμούς τῆς καρδίας, ἐπαναφέρουν τά λογικά εἰς τήν σταθερότητα καί τήν γαλήνην. Καί αὐτό σημαίνει λοιπόν ὁ λόγος πού εἶπεν ὁ Δαβίδ ὅτι «ἡτοιμάσθην καί οὐκ ἐταράχθην». Πρέπει λοιπόν μέ τήν ἀνάμνησιν τῶν παραδειγμάτων τῶν ἁγίων ἀνδρῶν νά καταστέλλωμεν τό μανιακόν καί φοβερόν κίνημα τῆς ψυχῆς, πώς ὁ μεγάλος Δαβίδ μέ πραότητα ἠνείχετο τήν ὑβριστικήν συμπεριφοράν τοῦ Σεμεεί. Δέν ἔδιδεν εὐκαιρίαν εἰς τήν ὀργήν νά ἐκδηλωθῆ, διότι ἔστρεφε τήν διάνοιάν του πρός τόν Θεόν. Διότι «ὁ Κύριος εἶπε, λέγει, εἰς τόν Σεμεεί νά καταρασθῆ τόν Δαβίδ». Διά τοῦτο ὅταν ἀκούη νά τόν ὀνομάζη ἄνδρα τῶν αἱμάτων καί ἄνδρα παράνομον, δέν ἐδυσφοροῦσεν ἐναντίον του, ἀλλά ἐταπείνωνε τόν ἑαυτόν του, ὡσάν ἡ ὕβρις νά τοῦ ἄξιζε. Δύο πρᾶγματα λοιπόν νά ἀπομακρύνης ἀπό τόν ἑαυτόν σου• νά μή θεωρῆς τόν ἑαυτόν σου ἀξιόλογον καί σπουδαῖον οὔτε νά νομίσης ὅτι κάποιος ἀπό τούς ἀνθρώπους εἶναι κατώτερος σου εἰς τήν ἀξίαν. Διότι ἔτσι ὁ θυμός οὐδέποτε θά ἐξεγερθῆ διά τάς ἀτιμώσεις πού μᾶς προσγίνονται. Εἶναι φοβερόν πρᾶγμα, αὐτός πού ἔχει εὐεργετηθῆ καί πού εἶναι χρεωμένος μέ τάς πιό μεγάλας εὐεργεσίας, κοντά εἰς τήν ἀχαριστίαν, νά ἀρχίση νά ὑβρίζη καί νά ἀτιμάζη. Εἶναι βεβαίως φοβερόν, ἀλλά εἶναι μεγαλύτερον κακόν δι’ αὐτόν πού τό κάμνει παρά δι’ αὐτόν πού τό ὑφίσταται. Ἐκεῖνος ἄς ὑβρίζη, ἐσένα ὅμως νά μή σέ πιάνη ἡ ὕβρις. Τά λόγια νά σοῦ γίνουν γύμνασμα εἰς τό νά φιλοσοφῆς. Ἐάν δέν πειρααχθῆς, εἶσαι ἄτρωτος. Ἐάν ὅμως ἔστω καί τό ἐλάχιστον αἰσθανθῆς εἰς τήν ψυχήν, κράτησε ἐντός σου τό λυπηρόν. Διότι λέγει• «ἡ καρδία μου ἐντός μου εἶναι ταραγμένη». Δηλαδή τό πάθος δέν ἐξεδηλώθη ἐξωτερικῶς, ἀλλά κατεπράυνεν ὡσάν κῦμα πού ἔσπασε μέσα εἰς τόν αἰγιαλόν.»