«Κατά ὀργιζομένων», παρ.3

Μεγάλου Βασιλείου Ὁμιλία «Κατά ὀργιζομένων», παρ.3
Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 6ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Μ.Βασιλείου τῶν ἐκδόσεων ΕΠΕ

    «3. Μή λοιπόν θεραπεύετε τό κακόν μέ τό κακόν, καί μή προσπαθῆτε νά ξεπεράσετε ὁ ἕνας τόν ἄλλον εἰς τάς συμφοράς. Διότι εἰς τούς κακούς συναγωνισμούς ὁ νικητής εἶναι ἀθλιώτερος, διότι ἀποχωρεῖ ἐνῶ ἔχει τό μεγαλύτερον μέρος τῆς ἁμαρτίας. Νά μή γίνης λοιπόν πληρωτής κακοῦ ἐράνου, μήτε πιό κακός ἐξοφλητής πονηροῦ δανείου. Σέ ὕβρισεν αὐτός πού ὠργίσθη; Σταμάτησε τό κακόν μέ τήν σιωπήν. Ἐσύ δέ, ὡσάν ρεῦμα, ἀφοῦ ὑποδεχθῆς τήν ὀργήν του εἰς τήν καρδίαν σου, νά μιμῆσαι τούς ἀνέμους πού μέ τό ἀντιφύσημα ἀνταποδίδουν κάθε τί πού λαμβάνουν. Νά μή κάμης διδάσκαλόν σου τόν ἐχθρόν, μήτε νά ζηλέψης αὐτό πού μισεῖς. Μήτε νά γίνης ὡσάν καθρέπτης τοῦ ὀργίλου, μέ τό νά ἐμφανίζης τήν μορφήν ἐκείνου εἰς τόν ἑαυτόν σου. Ἐκεῖνος εἶναι κατακόκκινος. Ἐσύ ὅμως δέν ἐκοκκίνισες; Μάτια κατακόκκινα ἐκεῖνος• τά ἰδικά σου, πές μου, γαληνεύουν; Ἡ φωνή του τραχεία, ἡ ἰδική σου εἶναι γλυκεῖα; Οὔτε ὁ ἀντίλαλος εἰς τάς ἐρημίας δέν ἐπιστρέφει  συνήθως ἔτσι ὁλοκάθαρος ὀπίσω εἰς αὐτόν πού φωνάζει, ὅπως ξαναγυρίζουν αἱ ὕβρεις εἰς τόν ὑβριστήν. Ἤ καλύτερα ὁ ἀντίλαλος ὁ ἴδιος ἐπανακάμπτει, ἡ ὕβρις ὅμως ἐπανέρχεται μέ προσθήκην. Τί δηλαδή λέγει ὁ ἕνας εἰς τόν ἄλλον, ὅταν ὑβρίζωνται μεταξύ των; Ὁ ἕνας λέγει• ἀσήμαντε τῶν ἀσημάντων καί ὁ ἄλλος ἀνταπαντᾶ• δοῦλε δούλων. Αὐτός, πτωχέ, ἐκεῖνος ἀλήτη. Αὐτός, ἀγράμματε, ἐκεῖνος, τρελλέ. Καί ἔτσι πάει, μέχρις ὅτου αἱ ὕβρεις τούς λείψουν, ὅπως τά βέλη. Ἔπειτα, ἀφοῦ μέ τήν γλῶσσαν ἐκτοξεύσουν κάθε εἴδους ὕβριν, ἔτσι εἰς τό ἑξῆς προχωροῦν μέ ἔργα εἰς τήν μάχην. Διότι ὁ θυμός προκαλεῖ μάχην, ἡ μάχη γεννᾶ ὕβρεις, αἱ ὕβρεις κτυπήματα, τά κτυπήματα τραύματα καί ἀπό τά τραύματα πολλάς φοράς οἱ θάνατοι.»