Γιά τίς ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

 (Ἀπό τό 19ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»)

    Εἶναι τόσο μεγάλες οἱ ἐνέργειες τοῦ Πνεύματος, ὥστε δύσκολα θά μποροῦσε κανείς νά τίς ἐκφράσει, ἀλλά εἶναι καί τόσο πολλές, ὥστε νά μή μπορεῖ νά τίς ἀπαριθμήσει… Ἡ συμφιλίωση μέ τόν Θεό καί ἡ στεθερή ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας, ὅπως καί ἡ ἀτελείωτη μακαριότητα καί εὐτυχία, ὅλα αὐτά εἶναι δῶρα πού τά χορηγεῖ τό Πανάγιο Πνεῦμα. Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ πρόκειται νά γίνει; Τό Πνεῦμα προτρέχει. Σαρκοῦται ὁ Θεός; Καί τό Πνεῦμα εἶναι ἀχώριστο. Ἀλλά καί ἡ ἐκδήλωση καί ἐνέργεια τῶν δυνάμεων καί τά χαρίσματα τῶν ἰάσεων, καί αὐτά παρέχονται διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ δαίμονες ἐπίσης διώχνονταν ἀπό τούς ἀνθρώπους μέ τή δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ. Ὁ διάβολος καί ἡ δύναμή του καταλύονταν καί ἐκμηδενιζόταν ἀφοῦ ἦταν παρόν μαζί μέ τόν Υἱό καί τό Πνεῦμα. Ἡ ἀπολύτρωση καί ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τίς ἁμαρτίες δίδεται μέ τή χάρη τοῦ Πνεύματος. Γιατί εἶναι γραμμένο στήν Ἁγία Γραφή «λουστήκατε ἀπό τά ἁμαρτήματά σας καί ἁγιαστήκατε καί γίνατε δίκαιοι μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ οἰκείωση πρός τόν Θεό πάλι μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα γίνεται. Διότι, ὅπως πάλι μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Γραφή, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τό Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ  Του στίς καρδιές σας, τό ὁποῖο δίνει τήν πληροφορία καί τήν παρρησία νά ἀπευθύνεστε στό Θεό μέ τήν κραυγή καί ἐπίκληση· Ἀββᾶ, δηλ. Πατέρα. Ἡ ἀνάσταση ἀπό τούς νεκρούς, καί αὐτή γίνεται μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θά ἐξαποστείλεις τό ζωοποιό καί δημιουργικό Πνεῦμα Σου πάνω σ’ ἐκείνους πού ἔχουν νεκρωθεῖ διά τοῦ θανάτου καί θά κτιστοῦν ἀναδημιουργημένα, καί θά ἀνακαινίσεις τό πρόσωπο τῆς γῆς, λέγει πάλι ἡ Γραφή».