Ψαλμός 132, στ. 1

                                                               ΚΕΙΜΕΝΟ

          «Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἤ τί τερπνόν, τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;»

                                                              ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    «Ἰδοὺ λοιπὸν συνηνώθη τὸ ἔθνος μας ἐν ὁμόνοιᾳ καὶ εἰμεθα ὅλοι μαζὶ ὡς μία οἰκογένεια εἰρηνικῶς συγκατοικοῦσα. Τί ὡραιότερον καὶ τί τερπνότερον ὑπάρχει παρὰ νὰ συγκατοικοῦν οἱ ὁμογενεῖς ἀδελφοὶ ὅλοι μαζί;»  ( Ἀπό τήν «ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας», τ. 10ος, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ».

                                                                ΣΧΟΛΙΟ       

     «Σκορπισμένα σὲ διάφορα μέρη τῆς γῆς τὰ τέκνα τοῦ Ἰσραὴλ ἔρχονταν τὶς ἡμέρες τῶν μεγάλων ἑορτῶν καὶ κυρίως τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα στὴν ἔνδοξη πρωτεύ­ουσά τους, τὴν Ἱερουσαλήμ. Ἔρχονταν ἐκεῖ, γιὰ νὰ λατρεύσουν τὸν Θεὸ τῶν πατέρων τους, στὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ ναό, τὸν περίφημο ναὸ τοῦ Σολομῶντος. Κα­θῶς ξεκινοῦσαν γιὰ τὴν ἱερὴ ἀποδημία ἀπὸ διάφορα μέρη οἱ εὐσεβεῖς προσκυνητές, χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση γέμιζε τὴν ψυχή τους. Ὅταν μάλιστα συναντιοῦνταν μὲ συντροφιὲς ἄλλων προσκυνητῶν, μαζὶ μὲ τὴν αὔξηση τοῦ πλήθους μεγάλωνε καὶ ἡ χαρά τους. Ὅσο μάλιστα πλη­σίαζαν στὴν ἁγία πόλη τὰ καραβάνια τῶν τέκνων τοῦ Ἰσραὴλ καὶ σὰν κύματα ἀλλεπάλληλα κατέφθαναν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς τὸ ἕνα κατόπιν τοῦ ἄλλου, μιὰ φωνὴ ἀγαλλιάσεως ἔβγαινε ἀπὸ τὰ στήθη ὅλων. Νά, ἔρχονται κι ἄλλοι ἀδελφοί μας! Καὶ ἄλλοι! Καὶ ἄλλοι! Καὶ σὰν ἐπιφώνημα βαθιᾶς ψυχικῆς ἀνακούφισης ἀκουγόταν ἀπό τὸ στόμα ὅλων ἡ χαρμόσυνη ὠδή: «Ἰδού δὴ τί καλὸν ἤ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπί τὸ αὐτό;»· Τί πιὸ ὡραῖο,τί πιὸ τερπνὸ ἀπό τὸ νὰ εἶναι μαζὶ ὁμογενεῖς ἀδελφοὶ καὶ νὰ ἔρχονται, γιὰ νὰ ὑμνήσουν τὸν Θεὸ καὶ νὰ πάρουν ὅλοι μαζὶ τὴν εὐλογία Του!        «Ἰδοὺ δὴ τί καλόν…»        Τί χαρὰ δοκιμάζουν πρῶτα οἱ ἴδιοι οἱ ἀδελφοὶ καὶ τί ἱκανοποίηση προκαλοῦν καὶ στοὺς ἄλλους! Παιδιὰ τῶν ἴδιων γονέων, μὲ τὴν ἴδια ἀνατροφή, τὴν ἴδια πίστη, μὲ κοινὰ ἰδανικὰ συνεργάζονται ἀδελφωμένοι χωρὶς διαφο­ρές, χωρὶς προστριβὲς καὶ διενέξεις. Ὁ κόπος τοὺς εὐλο­γημένος ἀπό τὸν Θεὸ ἀποδίδει πλούσια κέρδη! Καὶ προ­κόβουν καὶ εὐημεροῦν καὶ ζοῦν καὶ οἱ ἴδιοι ἄνετα καὶ στοὺς ἄλλους γίνονται εὐεργετικοί. Πῶς νὰ μὴν ἐπανα­λάβεις μὲ τοὺς εὐλογημένους αὐτοὺς ἀνθρώπους τὸ θεόπνευστο λόγο: «Ἰδού δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπί τὸ αὐτό;»         Θὰ ἔρθει χωρὶς ἄλλο καὶ ὁ καιρὸς τῆς θλίψεως, τῆς ἀρρώστιας, τῆς δοκιμασίας. Πόσο πιὸ πικρὸ καὶ πιὸ βαρὺ αἰσθάνεται τὸ ποτήρι τῆς θλίψεως καὶ τὸ βάρος τῆς δοκιμασίας ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι μόνος, ἔρημος, ἀπο­ξενωμένος, χωρὶς συμπαραστάτες καὶ βοηθούς, χωρὶς ἀδελφοὺς καὶ φίλους!  Καὶ πόσο πιὸ ἐλαφρὺ γίνεται τὸ φορτίο της, ὅταν συμμετέχουν περισσότεροι στὴ θλίψη καὶ γεύονται μαζὶ τὴν πίκρα της! Ὁ πόνος μοιράζεται· καθένας ἀπό τούς μονοιασμένους καὶ συνεργαζόμενους βαστάζει ἕνα μικρὸ μερίδιο ἀπό ὅλο τὸ βάρος τῆς δοκι­μασίας.

     «Ἰδού δὴ τί καλόν…»!

      Σκεφθεῖτε τώρα τοὺς ἀδελφούς, τοὺς συνεργάτες, ὅλους μαζὶ νὰ προσεύχονται στὸ Θεό, νὰ τὸν δοξολογοῦν, νὰ τὸν εὐχαριστοῦν γιὰ τὶς δωρεές Του, νὰ τὸν ἱκε­τεύουν νὰ τοὺς χαρίζει πάντοτε τὴν εὐλογία Του! «Ὡς δρόσος Ἀερμών ἡ καταβαίνουσα ἐπί τὰ ὄρη Σιών». Ὅπως ἡ δροσιὰ ποὺ κατεβαίνει ἀπὸ τὸ ὄρος τῆς Παλαι­στίνης Ἀερμών στὰ ὄρη τῆς Σιών, δηλαδὴ στὴν Ἱερου­σαλήμ, ἔτσι καὶ ἡ θεία εὐλογία κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρα­νὸ σ’ ἐκείνους ποὺ προσεύχονται ὅλοι μαζὶ στὸν Θεὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Σὲ ἐκείνους ποὺ μελετοῦν τὸν ἅγιο νόμο Του καὶ προσπαθοῦν νὰ γνωρίσουν καλύτερα τὸ πανάγιο θέλημά Του. Μήπως δὲν ὑποσχέθηκε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὅτι, ὅπου εἶναι πολλοὶ μαζὶ ἑνωμένοι στὸ ὄνομά Του, ἐκεῖ ἀνάμεσά τους βρίσκεται καὶ Αὐτός; Τί δροσιὰ πνευματική,τί ἀγαλλίαση ψυχική, τί κατάσταση τρισευ­τυχισμένη θὰ ὑπάρχει στὴν ψυχὴ τοῦ καθένα χωριστὰ καὶ ὅλων μαζὶ τῶν εὐλογημένων αὐτῶν ἀνθρώπων.          Τί νὰ πεῖ κανένας γιὰ ἐκείνους ποὺ ὅλοι μαζὶ συγκε­ντρωμένοι στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ ὑμνοῦν καὶ εὐλογοῦν καὶ δοξάζουν τὸν ὑπερύμνητο Κύριο; Σ’ αὐτοὺς ἐφαρμόζε­ται πέρα γιὰ πέρα τὸ «Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἂλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπί τὸ αὐτό». Ἐκεῖ στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ, ἐνώπιον τοῦ ἐπίγειου θυσιαστηρίου πλούσιοι καὶ φτωχοί, σοφοὶ καὶ ἀγράμματοι, συναδελφωμένοι δέχονται μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ἱερέα τὴ δωρεὰ τῆς εἰρήνης, τὴ χάρη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ,τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα καὶ ὅλα τὰ δῶρα καὶ χαρίσματα τοῦ Ἁ­γίου Πνεύματος. Σὰν μαγνήτης ἰσχυρὸς ἡ ὁμόνοια, ἡ ἑνότητα καὶ ἡ συναδέλφωση τῶν ἀνθρώπων προσελκύει τὴν ἀγάπη, τὴν εὔνοια καὶ τὶς πλούσιες δωρεὲς τοῦ Θεοῦ.          Πανάγαθε Κύριε, δῶσε τὴ χάρη Σου πλούσια καὶ δραστική, γιὰ νὰ ἑνωθοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅλοι μαζὶ ἀδελφωμένοι καὶ συνδεδεμένοι μὲ τοὺς ἀκατάλυ­τους δεσμοὺς τῆς ἴδιας πίστεως, τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, τῆς εἰλικρίνειας καὶ ἀνιδιοτέλειας νὰ Σὲ λατρεύουν σὰν μιὰ οἰκογένεια ἀγαπημένων ἀδελφῶν «ἐν ἑνί στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ». Καὶ Σύ, ἀφοῦ ἐκδηλώσεις ὅλη τὴν εὐα­ρέσκειά Σου, νὰ προσθέσεις νέες εὐλογίες καὶ νὰ χο­ρηγήσεις νέες χάριτες, γιὰ νὰ ἔχουμε μύριες ἀφορμές, ὥστε νὰ ἐπαναλαμβάνουμε τὰ λόγια τοῦ Ψαλμωδοῦ: «Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἂλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελ­φοὺς ἐπί τὸ αὐτό;» Καὶ τότε ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ τὸ στόμα ὅλων μας νὰ ἀναπέμπεται αἶνος καὶ δοξολογία, εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαριστία σ’ Ἐσένα, ποὺ εἶσαι ἡ αἰτία τῆς συναδέλφωσης τῶν ἀνθρώπων. Ἀμήν.( Ἀπό τό βιβλίο «Λόγοι Παρακλήσεως» τοῦ Ἀρχ. Χριστοφ.Παπουτσοπούλου,  ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»).