Δωροθέου, περί συνειδήσεως, παρ. 1-3

               Ἀββᾶ Δωροθέου: Περί συνειδήσεως, Φιλοκαλία τόμος 12, σ. 321 κ.ἑ.,      

                                                           ἔκδοση ΕΠΕ     

       1. «Ὅταν ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο, ἔσπειρε μέσα τοῦ κάτι τὸ θεῖο, ἕνα ζωηρὸ καὶ φωτεινὸ λογισμὸ ποὺ ἦταν σὰν σπινθήρας, ἐφώτιζε τὸν νοῦ καὶ τοῦ ἔδειχνε νὰ διακρίνη τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό. Τοῦτο καλεῖται συνείδησις, ποὺ εἶναι ὁ φυσικὸς νόμος. Αὐτὸς εἶναι τὰ πηγάδια ποὺ ἄνοιγε ὁ Ἰακώβ, ὅπως εἶπαν οἱ πατέρες, καὶ τὰ κατάχωναν οἱ Φιλισταῖοι. Αὐτὸν τὸν νόμο, δηλαδὴ τὴ συνείδησι, ἀκολουθώντας οἱ πατριάρχες καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι πρὶν ἀπό τὸ γραπτὸ νόμο εὐαρέστησαν τὸ Θεό. Ὅταν αὐτὴ καταχώθηκε καὶ καταπατήθηκε ἀπό τούς ἀνθρώπους προοδευτικῶς διὰ τῆς ἁμαρτίας, ἐχρειασθήκαμε τὸ γραπτὸ νόμο, ἐχρειασθήκαμε τούς ἁγίους προφῆτες, ἐχρειασθήκαμε τὴν ἴδια τὴν ἐπιδημία τοῦ Δεσπότη μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ τὴν ξεσκεπάση καὶ τὴν ἀνοικοδομήση, γιὰ νὰ ἀναζωογόνηση ἐκεῖνον τὸν καταχωσμένο σπινθήρα διὰ τῆς φυλάξεως  τῶν  ἁγίων  ἐντολῶν  του.       

       2. Στὸ χέρι μας λοιπὸν εἶναι τώρα πιὰ ἤ νὰ τὴν καταχώσωμε πάλι ἤ νὰ τὴν ἀφήσωμε νὰ λάμπη καὶ νὰ μᾶς φωτίζη, ἐὰν πειθώμαστε σ’ αὐτήν. Διότι, ὅταν ἡ συνείδησίς μας μᾶς λέγη νὰ κάνωμε τοῦτο τὸ πρᾶγμα καὶ ἐμεῖς καταφρονοῦμε, καὶ πάλι λέγη κάτι καὶ ἐμεῖς δὲν τὸ κάνωμε, ἀλλά συνεχίζομε νὰ τὴν καταπατοῦμε, ἄρα τὴν καταχώνομε καί ἀπό τὸ βάρος ποὺ ἔχει τοποθετηθῆ ἐπάνω της δὲν μπορεῖ πλέον νὰ μᾶς ὁμιλῆ καθαρά, ἀλλά σὰν λυχνάρι ποὺ φέγγει ἀνάμεσα ἀπό παραπετάσματα, ἔτσι ἀρχίζει νὰ μᾶς δείχνη ἀμαυρότερα, σχεδὸν σκοτεινότερα, τὰ πράγματα, καί, ὅπως στὴν περίπτωσι νεροῦ θολωμένου ἀπό πολλὰ χρώματα δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ξεχωρίση τὸ πρόσωπό του, ἔτσι δὲν αἰσθανόμαστε ὅσα μας λέγει ἡ συνείδησίς μας, ὥστε νὰ νομίζωμε ὅτι σχεδὸν δὲν ἔχομε κἄν συνείδησι. Κανεὶς ὅμως δὲν ὑπάρχει ποὺ νὰ μὴ τὴν ἔχη, διότι, ὅπως εἴπαμε ἤδη, εἶναι κάτι θεῖο καὶ ποτὲ δὲν χάνεται, ἀλλά πάντοτε μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ ὀφειλόμενο· ἁπλῶς ἐμεῖς δὲν τὴν αἰσθανόμαστε, ἐπειδή, ὅπως εἶπα, τὴν καταφρονοῦμε καὶ τὴν καταπατοῦμε.       

     3. Γι’ αὐτὸ ὁ προφήτης πενθεῖ τὸν Ἐφραίμ καὶ λέγει· «ὁ Ἐφραίμ καταπίεσε τὸν ἀντίδικό του καὶ κατεπάτησε τὸ δίκαιό του». Ἀντίδικο λέγει τὴ συνείδησι. Γι’ αὐτὸ καὶ στὸ εὐαγγέλιο λέγει· «συμφώνησε μὲ τὸν ἀντίδικό σου ὅσο εἶσαι στὸ δρόμο μαζί του, μὴ τυχὸν σὲ παραδώση στὸν κριτὴ κι’ ὁ κριτὴς στοὺς φύλακες καὶ σὲ βάλουν στὴ φυλακή. Ἀλήθεια σοῦ λέγω, δὲν θὰ ἐξέλθης ἀπό ἐκεῖ ἕως ὅτου πλήρωσης καὶ τὸ τελευταῖο λεπτό». Γιατί ὅμως καλεῖ τὴ συνείδησι ἀντίδικο; Ἀντίδικος λέγεται, ἐπειδὴ αὐτὴ ἀνταγωνίζεται πάντοτε στὸ θέλημά μας τὸ κακὸ καὶ μᾶς ἐλέγχει γιὰ ὅ,τι δὲν κάνομε, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ τὸ κάνωμε· καὶ ἐπίσης αὐτή μᾶς κατηγορεῖ γιὰ ὅ,τι κάνομε, ἐνῶ δὲν ἔπρεπε νὰ τὸ κάνωμε. Γι’ αὐτὸ τὴν καλεῖ ἀντίδικο καὶ παραγγέλλει  λέγοντας· «συμφώνησε μὲ τὸν ἀντίδικό σου ὅσο εἶσαι στό δρόμο μαζί του». Ὁ δρόμος εἶναι, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Βασίλειος, ὁ κόσμος αὐτός».