Ψαλμός 90 , στ.11

                                             ΚΕΙΜΕΝΟ

  " Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου".

                                              ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Διότι θά δώσῃ ἐντολήν ὁ Κύριος εἰς τούς ἀγγέλους του διά σέ, ὅπως σέ διαφυλάξουν εἰς πάσας τάς ὁδούς καί ἐνεργείας σου" ( Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τόμος 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

                                             ΣΧΟΛΙΟ

 

     Ἔχουν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ κυβερνῆτες Του κόσμου τοὺς πιστοὺς καὶ ἀφοσιωμένους συνοδούς καὶ ἀκολούθους τους. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ προ­στατεύσουν τοὺς κυρίους τους καὶ νὰ ἀπομακρύνουν κάθε κίνδυνο ἀκόμη καὶ μὲ θυσία τῆς ζωῆς τους. Τέ­τοιους πιστοὺς καὶ ἀσφαλεῖς προστάτες ὑπόσχεται καὶ σὲ μᾶς, τὰ παιδιὰ Του, ὁ παντοδύναμος καὶ παντοκρά­τορας Κύριος. Μᾶς ὑπόσχεται φρουροὺς ἀόρατους, φίλους εἰλικρινεῖς, ὁδηγοὺς πιστούς, φύλακες τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας, τοὺς ἁγίους ἀγγέλους. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μᾶς βεβαι­ώνει γι’ αὐτό. «Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σὲ ἐν πάσαις ταϊς ὁδοῖς σου». Θὰ δώσει γιὰ σένα ἐντολὴ στους ἁγίους ἀγγέλους Του ὁ πανάγα­θος καὶ παντοδύναμος Κύριος νὰ σὲ προστατεύσουν καὶ νὰ σὲ διαφυλάξουν σὲ κάθε σου ἐνέργεια, ὅπου κι ἂν εἶσαι, ὅπου κι ἂν πηγαίνεις, ὅ,τι κι ἂν κάνεις. Στὰ χέρια τους θὰ σὲ σηκώσουν μὴν τυχὸν καὶ σκοντάψεις σὲ καμιὰ πέτρα, καθὼς βαδίζεις. Στήν ἀγκαλιὰ τους θὰ σὲ κρατήσουν μὲ τή στοργή πού σφίγγει ή μάνα τὸ ἀδύνα­το βρέφος της. «Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε μήποτε προσκόψῃς πρός λίθον τὸν πόδα σου». Ὄχι μόνο ἀπὸ κάθε ἐμπόδιο καὶ δυσκολία θὰ σὲ προστατεύουν οἱ ἄγγελοι, ἀλλὰ θὰ σὲ φυλάνε καὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ μεγάλους ἀκόμη κινδύνους.

       «Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ»!

       Ἀδελφέ μου, ἔχεις σκεφθεῖ σὲ ποιούς ἔχει ἀναθέσει τὸ ἔργο τῆς προστασίας καὶ φρουρήσεώς μας ὁ οὐράνιος Πατέρας μας; Ὄχι σὲ ἀνθρώπους ὅμοιους μὲ ἐμᾶς, ἀδύ­νατους καὶ ἀνίσχυρους, ἀλλὰ στούς ἁγίους ἀγγέλους. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι εἶναι πνεύματα ἄυλα καὶ ἄσαρκα. Εἶναι ὑπάρξεις λογικές, ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ πρὶν τὸν ἄνθρωπο. Εἶναι «λειτουργοὶ (διάκονοι) Του Θεοῦ, οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ» (Ψαλμ. ρβ’ 21). Προικισμένοι ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ νόηση καὶ ἱκανότητα πολὺ ἀνώτερη ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου κατανοοῦν βαθύτερα καὶ ἀπολαμβάνουν τὰ θέλγητρα, τὸ μεγαλεῖο καὶ τή λα­μπρότητα τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ. Γεμάτοι ἀγάπη γιὰ μᾶς ἀποστέλλονται ἀπὸ τὸν Θεὸ «εἰς διακονίαν διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεϊν σωτηρίαν» (Ἑβρ. α’ 14), γιὰ μᾶς δηλαδὴ τοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι αὐτοὶ «δυνατοὶ ἰσχύϊ» (Ψαλμ. ρβ’ 20). Ἔχουν μεγάλη δύναμη, ἀσύγκριτα μεγα­λύτερη ἀπὸ τή δύναμη ὄχι ἑνός, ὄχι δύο, ὄχι δέκα, ἄλλα χιλιάδων καὶ μυριάδων ἀνθρώπων. Θυμάσαι τότε ποῦ ὁ Θεὸς ἔσωσε τὸν ἀπόστολο Πέτρο στή φυλακή, ἐνῶ τὴν ἄλλη ἡμέρα θὰ τὸν φόνευαν οἱ διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας; Κοιμόταν ἥσυχα ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ ἔχοντας ἀναθέσει τὸν ἑαυτὸ Του στήν πρόνοια καὶ τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐνῶ ἦταν ἁλυσοδεμένος, ἐνῶ τὸν φύλαγαν στρατιῶτες, ἐνῶ οἱ πόρτες τῆς φυλακῆς ἦταν σφιχτοκλειδωμένες, μπροστὰ Στή δύναμη τοῦ ἀγγέλου πού ἔστειλε ὁ Θεός, γιὰ νὰ τὸν ἐλευθερώσει, ὅλα ὑποχώρη­σαν. Τὰ δεσμὰ ἔπεσαν αὐτόματα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Πέτρου, ή θύρα τῆς φυλακῆς ἄνοιξε διάπλατα καὶ ὁ φυλακισμένος Ἀπόστολος τελείως ἐλεύθερος καὶ ἀβλα­βής συνέχισε τὸ ἔργο τοῦ θείου κηρύγματος (Πράξ. Ἰβ’ 5 κ. ἐξ.). Ἄγγελος ἔκλεισε τὰ στόματα τῶν λιονταριῶν, γιὰ νὰ μὴν κατασπαράξουν τὸν Δανιὴλ (Δαν. ς’ 18) .Ἄγγελος μετέβαλε τή φλόγα τῆς καμίνου τῶν τριῶν παίδων σὲ δροσερὴ αὔρα. 

        Ὤ, πόσο δυνατοὶ εἶναι οἱ ἀόρατοι φρουροὶ μας, τοὺς ὁποίους ή ἀγάπη τοῦ οὐρανίου Πατέρα μας ἔχει χαρίσει! Οὔτε οἱ κακοὶ ἄνθρωποι οὔτε οἱ πονηροὶ δαίμονες μπο­ροῦν νὰ ἀντισταθοῦν στή δύναμη τῶν ἁγίων ἀγγέλων. Ἐπειδὴ ἐκτελοῦν τὸ θέλημα τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ, παίρνουν ἀπὸ Αὐτὸν καὶ ἀναλόγη δύναμη, ὥστε καμιὰ δύναμη τοῦ κόσμου νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ματαιώσει, οὔτε κὰν νὰ τοὺς παρεμποδίσει στὸ ἔργο τῆς προστασίας καὶ βοήθειας πού ἐπιτελοῦν γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἀδύνατους καὶ ἀσθενεῖς ἀνθρώπους. 

            «Ἐντελεῖται περὶ σοῦ»!

            Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι τὸ ἀντικείμενο τῶν φροντί­δων, τὸ πρόσωπο γιὰ τὸ ὁποῖο ἐκδηλώνεται ἀκατάπαυ­στα τὸ πολύτιμο ἔργο τῆς προστασίας τους εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. «Ἐντελεῖται περὶ σοῦ». Καὶ γιὰ τὸν καθένα χωριστὰ καὶ γιὰ ὅλους μαζί. Γιὰ τὰ προβλήματα καί τίς ὑποθέσεις πού ἀπασχολοῦν κάθε μέλος τῆς οἰκογένειας καὶ γιὰ ὅλη μαζὶ τὴν οἰκογένεια. Γιὰ ὅλη τὴν πόλη ή τὸ χωριό. Γιὰ ὅλο τὸ ἔθνος καὶ ὅλη τὴν οἰκουμέ­νη.

        Ὁ Κύριος ὁ Ἴδιος μᾶς βεβαίωσε ὅτι καὶ ὁ πιὸ μικρὸς ἄνθρωπος στην ἡλικία ή τὴν κοινωνικὴ ὑπόληψη, ὁ πιὸ ἄσημος καὶ ἄγνωστος στούς πολλούς, ἔχει ἄγγελο, ὁ ὁποῖος τὸν παρακολουθεῖ καὶ τὸν προστατεύει. Ὁ φύλακας αὐτὸς ἄγγελός μας «βλέπει διαπαντὸς τὸ πρόσ­ωπον» τοῦ Θεοῦ (Ματθ. ἰη’ 10), ἀναφέρει τις ἀνάγκες μας καὶ ζητᾶ τὴν προστασία καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς βεβαιώνει ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἔχουν καὶ αὐτὰ τοὺς προστάτες ἀγγέλους τοὺς. «Ὅτε διεμέρι-ζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων Θεοῦ» (Δευτ. λβ’ 8). 

       Τὶ τιμὴ καί τί δόξα γιὰ τοὺς πιστούς! Καὶ ὁ πιὸ ταπει­νὸς καὶ ὁ πιὸ ἀφανὴς ἀπὸ αὐτοὺς ἔχει συνοδεία ἁγίων ἀγγέλων. Μᾶς παρακολουθοῦν ἡμέρα καὶ νύχτα οὐρά­νιες ὑπάρξεις ἀθάνατες, γιὰ νὰ μᾶς προστατεύουν καὶ βοηθοῦν. Μὲ ἀμείωτο καὶ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον οἱ οὐράνιοι αὐτοὶ ὁδηγοὶ καὶ συμπαραστάτες εἶναι στὸ πλευρὸ μας ἀπὸ τή γεννήσῃ μας μέχρι τὸ θάνατο μας καὶ μας ὁδηγοῦν στή συνέχεια μπροστὰ στὸ Θεό. Μᾶς βοη­θοῦν μὲ ἄγρυπνη στοργὴ καὶ φροντίδα νὰ πετύχουμε τὸν ὑψηλὸ προορισμὸ μας, τὴν κληρονομία τῆς οὐράνιας βασιλείας. Μᾶς ἐνθαρρύνουν στούς πνευματικοὺς ἀγῶνες. Μᾶς ἐνισχύουν στούς πειρασμοὺς καί τις δοκι­μασίες στὶς κάθε εἴδους θλίψεις. Λυποῦνται μαζὶ μας στίς πτώσεις καὶ χαίρονται γιὰ τή μετάνοια μας,τὶς νίκες καὶ τὴν πνευματικὴ  μας πρόοδο.  Πῶς λοιπὸν  νὰ λυποῦμε ἕναν τέτοιο εἰλικρινῆ φίλο, ἕναν ἀνεκτίμητο βοηθό, ἕνα θεῖο καὶ οὐράνιο σύμβουλο καὶ συμπαρα­στάτη ποῦ μᾶς χαρίζει ή πατρικὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας»(Ἀπό τό βιβλίο «Λόγοι Παρακλήσεως τοῦ Ἀρχ.Χριστοφόρου Παπουτσοπούλου, ἔκδοση  «Ο ΣΩΤΗΡ»)