Παροιμ. κα΄ 9

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Κρεῖσσον οἰκεῖν ἐπί γωνίας ὑπαίθρου ἤ ἐν κεκονιαμένοις μετά ἀδικίας καί ἐν οἴκῳ κοινῷ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Εἶναι προτιμότερον νά κατοικῇς εἰς κάποιαν γωνίαν εἰς τό ὕπαιθρον, παρά νά κατοικῇς εἰς οἰκοδομάς ἀσβεστωμένας, ἀλλά κτισμένας μέ ἀδικίας ἤ καί εἰς πολυκατοικίας, ὅπου κατοικοῦν πολλοί" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας",  τ. 12ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ὅλοι ζηλεύουν μιά ὄρορφη καί πολυτελῆ κατοικία, πού παρουσιάζει καί σχέδιο κομψό καί εὐρυχωρία μεγάλη καί ὅλες τίς εὐκολίες καί τίς ἀνέσεις. Παρά ταῦτα ὅμως, ὅταν ὁ ἰδιοκτήτης εἶναι ἄνθρωπος τῆς ἀδικίας καί θησαύρισε μέ τήν ἀπάτη καί τήν ἐκμετάλλευση καί τήν ἁρπαγή, καί ἄν στό σπίτι του εἶναι ἐγκατεστημένη ἡ φαυλότηττα καί ἡ ἀνηθικότητα, τότε δέν πρέπει κανείς νά ζηλεύει αὐτό τό σπίτι. Προτιμότερο θά εἶναι νά κατοικεῖ σέ μιά γωνιά, ἀκόμη καί στό ὕπαιθρο, ἀλλά μέ συνείδηση ἥσυχη καί μέ γαλήνη στήν ψυχή, πού βραβεύει τόν ἱδρώτα τοῦ τίμιου ἐργάτη. Στή γωνιά ἤ στό καλύβι αὐτό γίνεται συγκάτοικος ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ προστάτης τῶν μικρῶν, τῶν πτωχῶν καί τῶν ἀδύνατων, γιά νά σκορπίζει τίς εὐλογίες του. Καί εἶναι αὐτός ἱκανός νά χαρίζει εὐτυχία καί χαρά καί στό φτωχότερο καλύβι, πού τό θερμαίνει καί τό φωτίζει ἡ πίστη σ’ Αὐτόν, ἐνῶ ταραχή καί σύγχυση θά βασιλεύει στά πολυτελῆ κτίρια τῆς ἀδικίας ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").