Αισθήσεις και αρετές

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολήν

   Οἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος εἶναι πέντε· καί τίς χρησιμοποιοῦμε ὅλες αὐτές ὅπως πρέπει. Αὐτό πρέπει νά κανουμε καί γιά ὅλες τίς ἀρετές. Δηλαδή ἄν κάποιος εἶναι σώφρων, ἐγκρατής, εἶναι ὅμως ἀνελεήμονας, ἤ ἄν εἶναι ἐλεήμονας, συγχρόνως ὅμως εἶναι καί πλεονέκτης, ἤ ἀν δέν ἁρπάζει μέν τά ξένα, ὅμως δέν μεταδίδει ἀπό τά δικά του, ὅλα γίνονται μάταια. Δέν ἀρκεῖ δηλαδή μία μόνο ἀρετή νά μᾶς κάμει ἄξιους νά παρασταθοῦμε μέ παρρησία στό βῆμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά μᾶς χρειάζεται πολλή ἀρετή, καί μέ τίς διάφορες καί ποικιλόμορφες ἐκδηλώσεις της ἡ ἀρετή, καί ἡ ὅλη ἀρετή ἑνιαία καί ἀδιαίρετη.