Β΄ Κορινθίους ιγ΄ 11

ΚΕΙΜΕΝΟ

     "Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ἡμῶν".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, ἐργάζεσθε πρός τελειοποίησίν σας, παρηγορεῖσθε, ἔχετε τό αὐτό φρόνημα, ζῆτε ἐν εἰρήνῃ. Καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης θά εἶναι μαζί σας" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἡ χριστιανική εἶναι ἐξαιρετικά πλούσια σέ σκέψεις καί αἰσθήματα καί ἐκδηλώσεις καί ἐνέργειες. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γεμᾶτος ἱκανοποίηση γιά τήν πρόοδο τῶν χριστιανῶν του, τούς δίνει παραγγελίες, πού δείχνουν ὅλο τό πλάτος πού ἔχει ἡ ἀναμορφωτική δύναμη τοῦ Εὐαγγελίου. Προτρέπει νά χαίρουν. Γιατί τά ὅσα πιστεύουν οι χριστιανοί, καί τά ὅσα ἐλπίζουν γιά τό μέλλον, γεμίζουν πραγματικά τή ψυχή μέ μεγαλύτερη χαρά. Προτρέπει νά καταρτίζονται διαρκῶς γιά νά γίνονται πιό τέλειοι στήν ἀρετή. Συνιστᾶ νά ἐνισχύουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο στό δρόμο τό χριστιανικό καί νά κρατοῦν τήν ὁμοφροσύνη, τήν ὁποία δημιουργεῖ ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη. Συμβουλεύει νά ἔχουν εἰρήνη καί μεταξύ τους. Καί βεβαιώνει ὅτι κάτω ἀπ’ αὐτούς τούς ὅρους, ὁ Θεός καί Πατήρ, πού ἐκτιμᾶ καί βραβεύει τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη, θά εἶναι μαζί τους πάντοτε, γιά νά χορηγεῖ ὅλες τίς εὐλογίες καί δωρεές του (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").