Παροιμιων ιη΄ 21

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Θάνατος καί ζωή ἐν χειρί γλώσσης, οἱ δέ κρατοῦντες αὐτῆς ἕδονται τούς καρπούς αὐτῆς"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Θάνατος καί ζωή εἶναι εἰς τήν ἐξουσίαν τῆς γλώσσης, ὅσοι δέ τήν συγκρατοῦν, θά φάγουν καί θά γευθοῦν τούς καρπούς της" ( Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ.12ος,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται μέ ὅλα τά μέλη τοῦ σώματός του νά ἐξυπηρετεῖ τήν ἀλήθεια, τή δικαιοσύνη, τήν ἀγάπη, καί γενικά τήν ἀρετή.  Καί ἐπειδή τό πιό κύριο ὄργανο καί μέσο συνεννόησης καί ἐπικοινωνίας εἶναι ἡ γλώσσα, γι’ αὐτό ὑποχρέωση τοῦ πιστοῦ εἶναι νά προσέχει τό τί  λέγει καί τί ἐκφράζει ἡ γλώσσα. Ἡ γλώσσα μπορεῖ νά γίνει ὄργανο ἀδικίας, πού ζημιώνει καί καταστρέφει τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί ἄλλους ἀνθρώπους. Καί τοῦτο διότι μπορεῖ νά ἐξαπατᾶ καί νά διαβάλλει, νά σπείρει τή διχόνοια καί τό μίσος, νά ὑβρίζει καί νά βλασφημεῖ. Καί ἡ γλώσσα πάλι μπορεῖ νά δουλεύει στίς πιό εὐγενεῖς ἐπιδιώξεις καί ἐκδηλώσεις, μέ τίς ὁποῖες καί ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ὠφελεῖται, ἀλλά καί τόν πλησίον του βοηθεῖ καί ὠφελεῖ πάρα πολύ. Πραγματικά, λοιπόν,  θάνατος καί ζωή ἐξαρτᾶται ἀπό τή γλώσσα. Ὅσοι κατορθώνουν νά τή συγκρατοῦν καί νά τή διευθύνουν, ὥστε νά λέγει τά δίκαια καί αὐτά πού πρέπει, αὐτοί πρῶτοι θά δοκιμάσουν τούς μεγάλους καί ὠφέλιμους καρπούς της ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").