Ματθαίου ιθ΄ 30

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Πολλοί  δέ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καί ἔσχατοι πρῶτοι"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Πολλοί δέ, πού εἶναι εἰς τόν κόσμον αὐτόν πρῶτοι, θά εἶναι εἰς τόν κόσμον τόν μέλλοντα τελευταῖοι, καί πολλοί τελευταῖοι θά εἶναι πρῶτοι" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ὁ Κύριος διδάσκει καί νουθετεῖ τούς μαθητές Του. Τούς προλέγει τίς συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες πρόκειται νά ἐκτελέσουν τό μεγάλο ἔργο πού θά τούς ἀναθέσει. Τούς ἐνημερώνει σχετικά μέ τούς διωγμούς καί τίς φυλακίσεις, τήν περιφρόνηση καί ἀδοξία, τά μαρτύρια καί τό θάνατο πού τούς περιμένει. "Ἔσχατοι", τελευταῖοι ἀπό ὅλους θά εἶναι οἱ μαθητές μέσα στόν ἀδιάφορο καί ἄπιστο κόσμο τῶν διωκτῶν. Ἄλλοι πάλι θά τούς μισοῦν, θά τούς χλευάζουν, θά τούς περιφρονοῦν……………………………………………………………………………………………………….

   Ἀλλά τί ἐκπληκτικό!  Τί μεγαλειῶδες!  Αὐτοί οἱ ἔσχατοι καί περιφρονημένοι "ἔσονται πρῶτοι". Θά γίνουν ἔνδοξοι, περίβλεπτοι… Θά ἀνακηρυχθοῦν θεμέλιοι τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν Ἱδρυτή καί Ἀρχηγό της………………………………………………………………………………………………………….

    Νά, ἀδελφέ μου, ὁ μόνος ἀσφαλής δρόμος ἀληθινῆς δόξας καί πραγματικοῦ μεγαλείου. Νά σέ θεωροῦν στόν κόσμο  "ἔσχατον", γιατί ἀκολουθεῖς τό Χριστό. Νά σέ περιφρονοῦν οἱ ἄπιστοι, νά σέ εἰρωνεύονται καί νά μή σέ ὑπολογίζουν, γιατί εἶσαι πρόβατο τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ. Ἄς εἶσαι ἄριστος στό καθῆκον σου. Ἄς ἐκτελεῖς εὐσυνείδητα τό ἔργο σου. Ἄς εἶσαι χαρακτήρας ἀκέραιος καί ἀδαμάντινος. Ἄς ἔχεις ὅλα τά δίκια μέ τό μέρος σου. Ἄς κατέχεις τήν πρώτη θέση μεταξύ τῶν συναδέλφων σου. Ἐπειδή πιστεύεις στόν Χριστό καί προσπαθεῖς νά ζεῖς σύμφωνα μέ τά παραγγέλματά του, ἀντί γιά πρῶτος νά τοποθετεῖσαι τελευταῖος, ἔσχατος. Προωθοῦνται σέ θέσεις ἀνώτερες νεότεροί σου καί σύ παραμερίζεσαι. Προάγονται ἀνίκανοι καί σύ κρίνεσαι στάσιμος. Παραμένεις "ἔσχατος" ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Γιατί; Ἐπειδή ἀκολουθεῖς τόν Ἰησοῦ. Γιατί ἔχεις ὡς ὁδηγό στίς πράξεις καί ἐνέργειές σου τή φωνή τῆς συνειδήσεώς φωτισμένη ἀπό τό νόμο τοῦ Θεοῦ…………………………..Ἄλλοι γλεντοῦν καί διασκεδάζουν. Ποδοπατοῦν κάθε φραγμό ἠθικῆς καί κοσμιότητας καί ὅμως χαρακτηρίζονται ὡς ἄνθρωποι προοδευτικοί… Σύ ὅμως, ὁ χριστιανός, πού θέλεις νά ἀκολουθεῖς τό Σωτήρα σου, ἀρνεῖσαι νά συμμορφωθεῖς μέ τόν τρόπο αὐτό τῆς ζωῆς… Καί θεωρεῖσαι καθυστερημένος, ὀπισθοδρομικός, ἀσυγχρόνιστος καί τοποθετεῖσαι ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου "ἔσχατος".

Μήπως λυπᾶσαι γι’ αὐτό καί μελαγχολεῖς;Ἀλλά ὄχι, δέν πρέπει. Δέν ἀκοῦς τόν Κύριό μας τί λέγει; "Πολλοί ἔσονται… ἔ4σχατοι πρῶτοι". Τά χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας θά περάσουν πολύγρήγορα καί, ὅταν διαβοῦμε στή ζωή τῆς αἰωνιότητα, θά γίνει ἡ μεγάλη ἀντιστροφή. Οἱ "πρῶτοι" στόν κόσμο αὐτό χωρίς Χριστό, δηλ.οἱ ἄπιστοι, οἱ ἀσεβεῖς, οἱ διῶκτες, θά γίνουν τότε "ἔσχατοι".  Καί ἐκεῖνοι πού θεωρήθηκαν στή γῆ" ἔσχατοι" γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, θά ἀνακηρυχθοῦν "πρῶτοι"…..( Ἀπό τό βιβλίο "Λόγοι Παρακλήσεως", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ", σ. 173-175)