Παροιμ. ι΄ 3

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Οὐ λιμοκτονήσει Κύριος ψυχήν δικαίαν, ζωήν δέ ἀσεβῶν ἀνατρέψει".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Δέν θά ἐπιτρέψῃ ὁ Κύριος νά ἀποθάνῃ ἀπό τήν πεῖναν ὁ δίκαιος ἄνθρωπος, τήν ζωήν ὅμως τῶν ἁμαρτωλῶν θά ἀνατρέψῃ καί θά ἐξαφανίσῃ" ( Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" Ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ", τ.12ος σ. 137)

ΣΧΟΛΙΟ

   Δέν ὑπόσχεται ὁ Θεός στούς ἰδικούς του ἀνθρώπους ὑλικά ἀγαθά καί πλοῦτο πολύ. Μέ τά πολλά ἀγαθά εὔκολα ὁ ἄνθρωπος λησμονεῖ τό Θεό καί φεύγει ἀπό τό δρόμο τῶν ἐντολῶν του καί ἀκολουθεῖ ζωή ὑλιστική. Ἐν τούτοις ὁ Θεός δέν ἀφήνει τούς εὐσεβεῖς νά στερηθοῦν, οὔτε νά πεθάνουν  ἀπό τήν πείνα. Ἡ ἀγάπη του ἡ ἄπειρη στρέφεται σ’ αὐτούς καί παρακολουθεῖ τίς ἀνάγκες τους μέ ἰδιαίτερη συμπάθεια. Ἡ πάνσοφη πρόνοιά του εἶναι ἕτοιμη νά δώσει βοήθεια καί προστασία. Ἔχει ὁ Θεός τρόπους ἀναρίθμητους, ὥστε καί σέ καιρό λιμοῦ καί σέ ἐποχή πού λείπουν ὅλα τά μέσα νά μή ἀφήσει ἀβοήθητους ἐκείνους πού στηρίζουν τίς ἐλπίδες τους σ’ Αὐτόν. Γι’ αὐτούς θά λάβει ἰδιαίτερη φροντίδα καί θά τούς δώσει διέξοδο καί ἀπαλλαγή ἀπό τίς στερήσεις. Ἐνῶ δέ  ἄνθρωποι ἀσεβεῖς στηρίζονται στά χρήματα καί στά ἀγαθά τους, ἤ στό ἀξίωμα καί στή θέση τους, θά ἔλθει ὅμως ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ὁ δίκαιος Θεός θά ἀνατρέψει ὅλη τήν ἐπίγεια εὐτυχία τους καί θά τιμωρήσει τήν ἀσέβεια καί τήν ἀπιστία τους (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς Ἀληθείας" ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").