Το κέρδος της αποφυγής της κατακρίσεως

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Γ΄ Λόγος εἰς τούς ἀνδριάντας, ΕΠΕ 32,42

      Αὐτός πού ἐξετάζει καί ἀσχολεῖται μέ τά παραπτώματα τῶν ἄλλων μέ σκληρότητα δέν θά ἀπολαύσει ποτέ καμμιά ἐπιείκεια καί συγχώρηση γιά τά δικά του ἁμαρτήματα. Διότι ὁ Θεός θά ἀποφασίσει γιά τόν καθένα μας ὄχι μόνο ἀνάλογα πρός τό εἶδος τῶν ἁμαρτημάτων μας ἀλλά καί ἀνάλογα πρός τήν κρίση πού κάμνεις σύ, ἄνθρωπε, γιά τίς πράξεις τῶν ἄλλων. Γι’ αὐτό καί προτρέπει καί λέγει πρός ὅλους: "Μή κρίνετε γιά νά μή κριθεῖτε". Διότι κάθε ἁμάρτημα δέ θά παρουσιαστεῖ κατά τήν ὥρα τῆς πογκοσμίου Κρίσεως ὅπως ἔγινε μόνο, ἀλλά θά προστεθεῖ σ’ αὐτό ἀπαράιτητα καί ἡ κριτική πού ἔγινε ἀπό μέρους σου πρός τό σύνδουλο καί συνάνθρωπό σου. Διότι ὅπως αὐτός πού εἶναι φιλάνθρωπος καί πρᾶος καί ἐκδηλώνει συμπάθεια καί συγχωρεῖ τόν ἄλλο περικόπτει τόν περισσότερο ὄγκο τῶν ἁμαρτημάτων του, ἔτσι ἀντίθετα καί αὐτός πού κρίνει καί κατακρίνει μέ πικρή διάθεση καί σκληρότητα τούς ἄλλους μεγαλώνει περισσότερο τά δικά του ἁμαρτήματα.