Ματθαίου ιε΄ 13

 ΚΕΙΜΕΝΟ

   «Ὁ δέ ἀποκριθείς εἶπε· πᾶσα φυτεία ἥν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   «Ὁ δέ Κύριος ἀπεκρίθη καί τούς εἶπε· Κάθε φυτειά, πού δέν τήν ἐφύτευσεν ὀ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος, θά ξερριζωθῇ ἀπό τό χωράφι τοῦ Θεοῦ. Κάθε ἄνθρωπος δηλαδή, πού λόγῳ τῆς ἀναξιότητός του δέν τόν προώρισεν ὁ Πατήρ μου διά τήν βασιλείαν του, θά ἀποβληθῇ καί θά ξερριζωθῇ ἀπό αὐτήν» (Ἀπό τήν «Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας», ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»).

ΣΧΟΛΙΟ         

     Τό ἔργο πού ἦλθε νά κάμει ὁ Χριστός στόν κόσμο, μοιάζει μέ φυτεία. Ἀπεσταλμένος ὁ Χριστός ἀπό τόν οὐράνιο γεωργό, ἀνέλαβε νά καλλιεργήσει τίς ψυχές καί νά φυτεύσει σ’ αὐτές τόν σπόρο τῆς ἀλήθειας, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἁγιότητος. Ἀλλά συγχρόνως ὁ ἐχθρός τῆς ἀληθείας διάβολος ἐργάζεται καί αὐτός, γιά νά καλλιεργήσει μεταξύ τῶν ἀνθρώπων τήν ἀπιστία, τήν πλάνη, τή διχόνοια, τή φαυλότητα, τήν ἔχθρα καί τό μίσος καί ὅλα τά κακά. Μέ τήν προσπάθεια αὐτή, πού συνεχίζεται σέ κάθε καιρό, φυτρώνουν διάφορα προϊόντα. Ἀφ’ ἑνός παρουσιάζονται ἄνθρωποι πού ἀγαποῦν τήν ἀλήθεια, πιστεύουν στό Χριστό, ἀκολουθοῦν ζωή χριστιανική, ἀποδίδουν καρπούς ἀρετῆς. Ἀλλά συγχρόνως παρουσιάζονται καί ἄνθρωποι πονηροί, ἐργάτες τῆς ἀδικίας, ἐχθροί τῆς ἀρετῆς, πού γίνονται αἰτία τόσων κακῶν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ φυτεία ὅμως αὐτή, βεβαιώνει ὁ Κύριος, θά ἔλθει καιρός πού θά ξερριζωθεῖ καί θά λείψει, γιά νά βασιλεύσει ἡ ἀλήθεια καί ἡ δικαιοσύνη (Ἀπό τό βιβλίο «Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας», ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»).