Ματθαίου ιη΄ 3

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  "Ἐν πάσῃ ἀληθείᾳ σᾶς διαβεβαιῶ  ὅτι, ἐάν δέν ἀλλάξετε φρόνημα καί δέν γίνετε ταπεινοί καί ἀφελεῖς καί ἀπονήρευτοι σάν τά παιδιά, δέν θά εἰσέλθετε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Τό μικρό παιδί παρουσιάζει ὡρισμένα φυσικά προτερήματα, πού εἶναι ἀξιοζήλευτα. Ἔχει ἀθωότητα καί εἰλικρίνεια. Ἐννοεῖ τή μικρότητά του ἔναντι τῶν μεγαλυτέρων του. Δέν κρατεῖ μνησικακία καί πάθος. Ὑποχρεώνεται μέ μιά μικρή περιποίηση. Ὑποτάσσεται στούς γονεῖς του χωρίς πολλή δυσκολία. Μέ αὐτά λοιπόν τά προτερήματά του γίνεται ἀξιαγάπητο, ἔστω κι ἄν παρουσιάζει ἐλαττώματα καί ἀδυναμίες. Γι’ αὐτό καί ὁ Κύριος  μᾶς δείχνει τό παράδειγμα τοῦ παιδιοῦ. Δέν εἶναι δυνατό νά κερδίσει ὁ ἄνθρωπος τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἄν δέν στραφεῖ καί δέν μοιάσει μέ τά παιδιά ὡς πρός τά ἰδιαίτερα προτερήματά τους. Διότι, πραγματικά, εἶναι ἀδύνατο νά γίνει πολίτης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἄν δέν ἀποκτήσει ἐνσυνείδητα τά φυσικά προσόντα τοῦ παιδιοῦ· τήν ἀθωότητα καί τήν εἰλικρίνεια, τήν ἀμνησικακία καί τήν πραότητα, τήν ταπεινοφροσύνη καί τήν ὑπακοή στό θέλημα τοῦ ἐπουρανίου Πατρός. Μέ τά προσόντα αὐτά, πού μαρτυροῦν μόρφωση χριστιανική, γίνεται ὁ πιστός παιδί τοῦ Θεοῦ ἀγαπητό ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").