Φιλιππησίους β΄ 4

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Μή τά ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλά καί τά ἐτέρων ἕκαστος".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Μή ἐπιδιώκετε ἕκαστος τά συμφέροντά του ἤ ἐκεῖνα, πού ἀρέσουν εἰς τόν ἑαυτόν του, ἀλλ’ ἄς ἐπιζητῇ ἕκαστος καί τά συμφέροντα τῶν ἄλλων" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμνηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ"). 

ΣΧΟΛΙΟ

  Πρᾶγμα ἀντίθετο πρός τήν ἀγάπη, πού κηρύττει τό Εὐαγγέλιο, εἶναι ἡ φιλαυτία, ἡ ἰδιοτέλεια, ὁ ἐγωϊσμός. Καθένας δηλ. ἐνδιαφέρεται μόνο καί μόνο γιά τό ἄτομό του, γιά τά συμφέροντά του, γιά τήν οἰκογένειά του. Καί δέν εἶναι σπάνιο τό φαινόμενο νά ἀδιαφορεῖ τελείως γιά τούς ἄλλους, ἤ, ἀκόμη περισσότερο, νά θέλει νά χρησιμοποεῖ τή γνωριμία καί τή σχέση μέ ἐκείνους, μόνο καί μόνο γιά νά ἐξυπηρετεῖ τόν ἑαυτό του. Ὁ χριστιανισμός ὅμως ὡς βάση καί θεμέλιο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς θέτει τή γνήσια ἀγάπη. Δέν πρέπει καθένας νά κοιτάζει μόνο τόν ἑαυτό του. Δέν πρέπει νά νομίζει ὅτι ὁ κόσμος ὑπάρχει ἀποκλειστικά γιά τό δικό του συμφέρον. Πρέπει νά προσέχει καί τόν πλησίον του, νά ἐνδιαφέρεται καί γιά ἐκεῖνον καί νά γίνεται βοηθητικός καί ἐξυπηρετικός σέ ὅλους. Καί εἶναι πάντοτε δυνατό νά προσφέρουμε στόν πλησίον μας μιά ὑπηρεσία· ὑπηρεσία πρό πάντων γιά τήν ψυχή του, ἀλλά ὑπηρεσία καί στίς ἀνάγκες τῆς καθημερινῆς του ζωῆς. (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").