Κολασσαείς γ΄ 1,2

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Έἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τά ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος, τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπί τῆς γῆς". 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  "Ἐάν λοιπόν ἀνεστήθητε μαζί μέ τόν Χριστόν εἰς τό βάπτισμα, πρέπει νά ζητᾶτε τά ἄνω, δηλαδή τά ἐπουράνια, τά ὁποῖα εἶναι ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχει ὁ Χριστός, καθήμενος εἰς τά δεξιά τοῦ Θεοῦ. Πρός τά ἄνω διευθύνατε καί προσηλώσατε τάς σκέψεις σας· ὄχι πρός τά γήϊνα" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

  "Μόνος ὁ ἄνθρωπος, ἀπό ὅλα τά ἐπίγεια δημιουργήματα, εἶναι εἰς θέσιν νά σκέπτεται καί νά ἐννοεῖ τά ἀνώτερα, τά πνευματικά, τά οὐράνια. Αὐτό μαρτυρεῖ ὅτι δέν ἐπλάσθη διά τήν ὕλην, διά τήν γῆν καί τά γήϊνα, διά τά φθαρτά καί τά πρόσκαιρα τῆς ζωῆς αὐτῆς. Προορισμός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά γίνει πολίτης τοῦ οὐρανοῦ εὐτυχισμένος καί ἔνδοξος· νά ὑψωθεῖ δηλαδή καί νά φθάσει ἐκεῖ, ὅπου εὑρίσκεται μετά τήν ἀνάστασίν του ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Δι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ζητεῖ ν’ ἀποσπάσει τήν προσοχήν μας καί τήν καρδία μας ἀπό τά φθαρτά καί ἐπίγεια ἀγαθά, εἰς τά ὁποῖα δουλεύουν οἱ πολλοί. Μᾶς συμβουλεύει νά ἐπιδιώκωμεν τά ἄνω, τά ὑψηλά, τά οὐράνια, τά αἰώνια. Μᾶς προτρέπει νά ἔχωμεν φρονήματα ὄχι γήϊνα καί εὐτελῆ καί σαρκικά καί μάταια· ἀλλά φρονήματα σύμφωνα μέ τήν ἀλήθειαν τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μέ τόν μεγάλον προορισμόν πού μᾶς ἔχει τάξει, ἀνάλογα μέ τό μέλλον τό αἰώνιον πού ἔχει ἑτοιμάσει εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός" (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").