Ιωάννου ια΄ 25,26

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Εἶπεν αὐτ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται· καί πᾶς ὁ ζῶν καί πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή ἀποθάνῃ εἰς τόν αἰῶνα. Πιστεύεις τοῦτο";

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Εἶπεν εἰς αὐτήν ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἶμαι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ἔχω τήν δύναμιν νά ἀνασταίνω, διότι εἶμαι ἐγώ καί ἡ πηγή τῆς ζωῆς. Ἐκεῖνος πού πιστεύει εἰς ἐμέ, καί ἄν ἀποθάνῃ σωματικῶς, ὅπως ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός σου, θά ζήσῃ, διότι ἐκτός τῆς οὐρανίας καί πνευματικῆς ζωῆς, τήν ὁποίαν θά μεταδώσω εἰς τήν ψυχήν του, ἐν καιρῷ  θά ἀναστηθῇ οὗτος ἀπό ἐμέ καί κατά τό σῶμα. Καί καθένας ἐξ ἐκείνων πού δέν ἀπέθαναν ἀκόμη ἀλλά ζοῦν τήν ἐπίγειον ζωήν, ἐφ’ ὅσον πιστεύει εἰς ἐμέ, θά ἀντιμετωπίσῃ γεμᾶτος ἀφοβίαν τόν πρόσκαιρον θάνατον, τόν ὁποῖον οἱ μακράν ἐμοῦ ἄνθρωποι τρέμουν καί φοβοῦνται, ἐπειδή δέ θά μένῃ πάντοτε ἑνωμένος μέ τόν Θεόν, δέν θά δοκιμάσῃ ποτέ πνευματικόν θάνατον, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ πραγματικός  ἀνεπανόρθωτος θάνατος. Τό πιστεύεις αὐτό" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

  "Τίποτε ἄλλο δέν φοβεῖται τόσον ὁ ἄνθρωπος, ὅσον τόν θάνατον. Ἀλλά ἀπό τόν φόβον αὐτόν τόν τυραννικόν, πού τρομοκρατεῖ καί τόν πλέον ἀνδρεῖον καί γενναιόψυχον, ἔρχεται ὁ Κύριος νά μᾶς ἀπαλλάξῃ. Αὐτός πού ἐδοκίμασε τόν θάνατον, ἀλλά καί ἀνεστήθη μέ δόξαν ἀπέδειξε μέ τόν τρόπον αὐτόν ὅτι εἶναι ὁ ἐξουσιαστής τοῦ θανάτου. Εἶναι λοιπόν ἀληθής καθ’ ὅλα ἡ βεβαίωσις, πού μᾶς κάμνει ὁ Κύριος. Βεβαιώνει ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Διότι Αὐτός μέ τήν θείαν Του δύναμιν πρόκειται νά ἀναστήσῃ μίαν ἡμέραν ὅλους τούς νεκρούς. Αὐτός θά δώσῃ νέαν ζωήν, πνευματικήν καί αἰώνιον, πού θά εἶναι ζωή εὐτυχίας διά τούς ἰδικούς του, κόλασις δέ διά τούς ἀσεβεῖς καί ἀπίστους. Ὅλοι βέβαια θά περάσουν ἀπό τήν θλῖψιν τοῦ θανάτου. Διότι αὐτό εἶναι ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ κατόπιν τῆς ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσοι ὅμως συνδέονται μέ τόν Χριστόν, τόν ἀρχηγόν τῆς ζωῆς, μέ ζωντανήν καί ἀκλόνητον πίστιν, αὐτοί θά ἴδουν μέ χαράν τήν τελικήν των ἀνάστασιν, πού θά εἶναι εἴσοδος εἰς τήν μακαρίαν ζωήν" (Ἀπό τό βιβλίο ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").