Ιωάννου ι΄ 11

ΚΕΙΜΕΝΟ

   " Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμήν ὁ καλός. Ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ἐγώ εἶμαι ὁ ποιμήν ὁ καλός καί στοργικός, πού πονῶ καί ἐνδιαφέρομαι εἰλικρινῶς διά τά πρόβατα. Ὁ ποιμήν ὁ καλός παραδίδει τήν ζωήν του διά νά ἀπομακρύνῃ κάθε κίνδυνον ἀπό τά πρόβατά του καί διά νά ὑπερασπισθῇ τήν ζωήν αὐτῶν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

  Μεγάλη ἀγάπη καί στοργή αἰσθάνεται ὁ καλός βοσκός πρός τά πρόβατά του. Ὄχι μόνο τά ὁδηγεῖ στή βοσκή, ἀλλά καί τά συντροφεύει διαρκῶς καί τά προφυλάσσει ἀπό κινδύνους καί εἶναι πρόθυμος καί νά κινδυνεύσῃ ἀκόμη γιά χάρη τους. Ἀσφαλῶς ὅμως ὁ τέλειος τύπος τοῦ καλοῦ βοσκοῦ εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Πρόβατα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὅσοι τόν ἀκολουθοῦν μέ πίστη καί μέ ἀγάπη. Πρός αὐτά λοιπόν τά λογικά πρόβατά του αἰσθάνεται ὁ Κύριος ἐξαιρετική ἀγάπη. Τούς προσφέρει ὄχι μόνο τροφή πνευματική μέ τή διδασκαλία του, ὄχι μόνο τά προστατεύει ἀπό τούς κινδύνους τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά καί δέχτηκε γιά χάρη τους τή μεγαλύτερη θυσία. Ἔδωκε τή ζωή του πάνω στό σταυρό, γιά νά βροῦν τή σωτηρία τά ἀγαπημένα του πρόβατα, οἱ πιστοί ὀπαδοί του. Εἶναι λοιπόν ὁ ἐξαιρετικός καί μοναδικός βοσκός, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἀγάπη του καί μέ τή θυσία τῆς ζωῆς του ἐξασφαλίζει τή σωτηρία καί τή ζωή σ’ ὅλα τά πρόβατά του (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").