Α΄ Κορινθίους ιε΄ 20

ΚΕΙΜΕΝΟ

    " Νυνί δέ Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Ἀλλ’ ὄχι· δέν εἴμεθα οἱ ἐλεεινότεροι ἀπό τούς ἀνθρώπους. Διότι τώρα ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. Ὅπως οἱ πρώϊμοι καρποί, πού ὡριμάζουν προτήτερα ἀπό τούς ἄλλους καί μᾶς προαναγγέλλουν, ὅτι θά ἐπακολουθήσῃ καί ὁλόκληρος ἡ συγκομιδή, ἔτσι καί ὁ Χριστός, ἀνέστη πρῶτος ἀπό τούς ἄλλους καί βεβαιώνει μέ τήν Ἀνάστασίν του, ὅτι θά ἀκολουθήσῃ  ἔπειτα ἡ ἀνάστασις καί τῶν ἄλλων ἀποθαμένων" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἡ ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἐγγύηση καί ἀρχή γιά τήν πραγματοποίηση μιᾶς μεγάλης ὑπόσχεσης τοῦ Θεοῦ. Ἀναστήθηκε ὁ Κύριος σέ νέα ζωή, γιά νά ἐξασφαλίσει καί γιά ἐμᾶς τό δικαιώμα τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἡ δική Του Ἀνάσταση εἶναι προμήνυμα τῆς ἀνάστασης ὅλων τῶν ἰδικῶν του. Ὅπως Ἐκεῖνος πέθανε, καί ὅλοι θά πεθάνουμε. Ἀλλ’ ὅπως Ἐκεῖνος καί ἀναστήθηκε, ὁμοίως θά ἀναστηθοῦν καί ὅλοι ὅσοι πίστεψαν σ’ Αὐτόν.  Ὁ Κύριος εἶναι ἡ κεφαλή τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας· ὅλοι δέ οἱ χριστιανοί εἶναι τά μέλη τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐφόσον λοιπόν ἠ κεφαλή ἀναστήθηκε καί ἔχει ζωή, φυσική συνέπεια εἶναι ὅτι καί τά μέλη θά ζωογονηθοῦν ἀπό τήν κεφαλή καί θά ἔχουν ζωή. Πρῶτος ἀναστήθηκε ὁ Κύριος, γιά νά θέσει σέ ἐφαρμογή τό νόμο τῆς ἀνάστασης τῶν νεκρῶν. Δέν ἁρμόζει λοιπόν ἀπαρηγόρητο πένθος γιά τό θάνατο τῶν χριστιανῶν. Πίσω ἀπό τό θάνατο εἶναι ἑτοιμασμένη ἡ νέα ζωή, ζωή αἰώνια, ζωή χαρᾶς καί εὐτυχίας παντοτινῆς  (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").