Αφωσιωμένοι σά αληθινά πράγματα

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Εἰς τήν Β΄πρός Κορινθίους Λόγος ΚΘ΄, 5 PG 61, 604-605

   Ὅλα τά πράγματα τοῦ παρόντος βίου εἶναι σκιά, εἴτε δόξα πεῖς εἴτε ἐξουσία εἴτε ἐπιτυχία εἴτε πλοῦτο εἴτε ἀπόλαυση εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο βιοτικό… Ὄχι μόνο δέ τά ἀγαθά τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ὀνομάζει σκιά ὁ ἱερός Ψαλμωδός (Ψαλ.λη΄<38> 7, ρα΄<101> 12), ἀλλά καί τά λυπηρά, εἴτε θάνατο πεῖς εἴτε φτώχεια εἴτε ἀρρώστια εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο. Ποιά λοιπόν εἶναι αὐτά πού μένουν, καί τά ἀγαθά καί τά λυπηρά; Εἶναι ἡ αἰώνια Βασιλεία καί ἡ ἀτελεύτητη κόλαση. Διότι οὔτε ὁ ἀκοίμητος σκώληκας θά πεθάνει, οὔτε τό πῦρ τῆς κολάσεως θά σβήσει· καί θά ἀναστηθοῦν οἱ μέν δίκαιοι σέ ζωή αἰώνια, οἱ δέ ἄλλοι σέ κόλαση αἰώνια. Λοιπόν γιά νά ἀποφύγουμε τήν κόλαση καί νά ἀπολαύσουμε τήν αἰώνια ζωή, ἄς ἀφήσουμε τή σκιά καί ἄς ἀφοσιωθοῦμε μέ κάθε ζῆλο στά ἀληθινά πράγματα· διότι ἔτσι θά κερδίσουμε τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.