Πράξεων ιε΄ 11

ΚΕΙΜΕΝΟ

   " Ἀλλά διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ’ ὅν τρόπον κἀκεῖνοι".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Ἀλλά πιστεύομεν, ὅτι καί ἡμεῖς οἱ Ἰουδαῖοι διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ θά σωθῶμεν, κατά τόν αὐτόν τρόπον κατά τόν ὁποῖον θά σωθοῦν καί ἐκεῖνοι, ἤτοι οἱ ἐθνικοί" "Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἡ σωτηρία, τήν ὁποία μᾶς προσφέρει ὁ οὐράνιος Πατήρ, δέν εἶναι ἀνταμοιβή τῶν δικῶν μας ἀρετῶν καί ἀγαθῶν ἔργων. Εἶναι Χάρη, δηλαδή πράξη χαριστική, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δωρεά καί εὐλογία, πού δίνει ὁ Θεός σέ ὅσους πιστεύουν στόν Υἱό του καί ἀκολουθοῦν τίς ἐντολές του. Εἶναι πράξη ἀγάπης, ἀλλά καί πράξη δικαιοσύνης. Διότι μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ δίκαιος Θεός βραβεύει τήν τέλεια ὑπακοή τοῦ Υἱοῦ του, τοῦ Σωτῆρος  Χριστοῦ, καί ἱκανοποιεῖ τή σταυρική του θυσία, μέ τήν ὁποία πληρώθηκε τό χρέος τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν. Βραβεύει συγχρόνως ὁ Θεός καί τήν καλή διάθεση τοῦ χριστιανοῦ, πού πιστεύει στό Σωτήρα Χριστό. Καί ἀφοῦ λοιπόν ἡ συγχώρηση καί ἡ σωτηρία πηγάζει ἀπό τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τή θυσία τοῦ Υἱοῦ του, εἶναι ἐξασφαλισμένη ἡ αἰώνια σωτηρία καί εὐτυχία μας. Ἀρκεῖ νά εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τό Χριστό, νά ζοῦμε κατά τό θέλημά του, καί εἶναι ἀσφαλής καί βέβαιη ἡ σωτηρία μας ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").