Ιωάν.ιε΄ 5

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τά κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν αὐτ, οὗτος φέρει καρπόν πολύν, ὅτι χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ἐγώ εἶμαι ἡκληματαριά καί σεῖς εἶσθε οἱ κλάδοι της. Ἐκεῖνος πού μένει ἑνωμένος μαζί μου καί μένω καί ἐγώ μέσα του, αὐτός φέρει ἄφθονον καί ἐκλεκτόν καρπόν, διότι χωρίς ἐμέ καί χωρίς νά ἔχετε τήν ζωτικήν δύναμιν, πού πηγάζει ἀπό ἐμέ, δέν ἠμπορεῖτε νά κάνετε τίποτε διά τήν δικαίωσιν καί τόν ἐξαγιασμόν σας" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἡ κληματαριά καί ἡ βέργα της ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα. Καί ὁ Κύριος θέλει νά εἶναι ἕνα σῶμα μέ τούς πιστούς ὀπαδούς του. Θέλει νά εἴμαστε στενότατα ἑνωμένοι μαζί του, γιά νά παίρνουμε ἀπ’ αὐτόν χυμούς θρεπτικούς, ὅπως ἡ βέργα ἀπό τό κλῆμα, γιά νά μποροῦμε νά παρουσιάσουμε καρπούς ἀρετῆς. Ἔξω ἀπό τό Χριστό, χωρίς τή δική του χάρη καί βοήθεια, δέ μπορεῖ νά ὑπάρξει ἀρετή πραγματική καί γνήσια. Ὅπως ἡ βέργα, ἐάν κοπεῖ ἀπό τό κλῆμα, μαραίνεται καί ξηραίνεται, κατά παρόμοιο τρόπο καί ὁ χριστιανός, ἐάν χωριστεῖ ἀπό τό Χριστό, καταντᾶ ἀτροφικός κατά τήν ψυχή, ἀνίκανος νά ἀντισταθεῖ στήν ἁμαρτία καί νά βαδίσει τό δρόμο τῆς ἀρετῆς. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ πηγή καί ἡ ρίζα. Εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή. Γι’ αὐτό, μόνο ὅσοι συνδέονται μαζί του μέ θερμή πίστη καί ἀφοσίωση καί ἀγάπη, μόνο αὐτοί καρποφοροῦν καρπούς ἀγαθῶν ἔργων καί θεαρέστων πράξεων, πού εἶναι τιμή καί δόξα καί εὐτυχία γι’ αὐτούς ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").